پژوهش حقوق, دوره (13), شماره (34), سال (2011-10) , صفحات (401-426)

عنوان : ( قلمرو بطلان نسبی )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مورد برخی از مصادیق بطلان نسبی میان حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه مناقشاتی به چشم می‌خورد که ریشه در مبنای وجودی بطلان نسبی دارد. همین مسائل به مناسبتی در حقوق ایران نیز می‌تواند مطرح باشد. برای تشخیص ماهیت مواردی که بطلان نسبی را در پی دارد، معیار واحد و غیرقابل مناقشه‌ای وجود ندارد. با این‌حال می‌توان از معیار حمایت از منافع خصوصی سخن گفت. هرچند که بر اصل مزبور استثنائاتی نیز وارد است. با توجه به معیار فوق اصولاً شخص یا اشخاصی ذینفع دعوی بطلان نسبی هستند که قانونگذار درصدد حمایت از ایشان بوده است. همچنین با عنایت به ماهیت خصوصی حق استناد به بطلان نسبی، از سویی حق مزبور قابل اسقاط بوده و در صورت تأیید قرارداد باطل نسبی توسط ذینفع، امکان استناد به بطلان منتفی می‌گردد. از سوی دیگر از آنجا که اعمال حق خصوصی نباید موجب اضرار به دیگران گردد، قانونگذار فرانسه برای احتراز از ایجاد ناامنی در معاملات مرور زمان کوتاه‌تری برای اعمال حق مزبور پیش‌بینی نموده است

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: بطلان نسبی, منافع خصوصی, ذینفع, تأیید, مرور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023322,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {قلمرو بطلان نسبی},
journal = {پژوهش حقوق},
year = {2011},
volume = {13},
number = {34},
month = {October},
issn = {1154-1735},
pages = {401--426},
numpages = {25},
keywords = {واژه های کلیدی: بطلان نسبی، منافع خصوصی، ذینفع، تأیید، مرور زمان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قلمرو بطلان نسبی
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J پژوهش حقوق
%@ 1154-1735
%D 2011

[Download]