هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor) )

نویسندگان: مریم کمالی , محمود شور , مرتضی گلدانی , یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گاز کربنیک یکی از مهم ترین نهاده های لازم برای رشد گیاهان محسوب می شود. همچنین شوری یکی از مشکلات در حال گسترش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر می گیرد. بنابراین تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف گازکربنیک و شوری بر صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه آمارانتوس زینتی در شرایط گلخانه ای اجرا شد. آزمایش ، 700 و 1050 پی پی ام ) و شوری ( 0 ، در قالب اسپیلت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با دو تیمار دی اکسید کربن ( 380 150 و 300 میلی مولار) و سه تکرار بود. نتایج نشان داد تحت شرایط طبیعی گازکربنیک محیط ( 380 پی پی ام )، با اعمال 34 و 80 درصد کاهش ، تنش شوری تا 30 میلی مولار، وزن خشک اندام هوایی، ارتفاع ساقه و سطح برگ به ترتیب برابر 60 یافت. این در حالی است که غنی سازی با گازکربنیک، تا سطح 1050 پی پی ام توانست اثرات مضر ناشی از تنش شوری را کاهش دهد. براین اساس در شاهد تنش شوری و در غلظت 1050 پی پی ام دی اکسید کربن، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع ساقه برابر 46 و 38 درصد افزایش یافت. اگرچه سطح 700 پی پی ام گازکربنیک در همین سطح از تنش، سطح برگ را 17 درصد افزایش داد ولی افزایش گازکربنیک تا 1050 پی پی ام منجر به کاهش مقادیر این صفت شد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع ساقه, تعداد برگ, سطح برگ, نشت الکترولیت, هدایت روزنه ای.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023342,
author = {کمالی, مریم and شور, محمود and گلدانی, مرتضی and سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی},
title = {تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor)},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ارتفاع ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، نشت الکترولیت، هدایت روزنه ای.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر افزایش گاز کربنیک و تنش شوری بر برخی پارامترهای رشدی گیاه آمارانتوس زینتی(Amaranthus tricolor)
%A کمالی, مریم
%A شور, محمود
%A گلدانی, مرتضی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]