اقتصاد مقداری, دوره (7), شماره (3), سال (2010-12) , صفحات (133-156)

عنوان : ( انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران )

نویسندگان: محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره تولید از تولید کننده به مصرف کننده برای اندازه گیری درجه رقابتی پذیر بودن بازارهای مختلف و کاربردهای رفاهی و سیاستی جایگاه ویژه ای در اقتصاد کاربردی دارد. در این مقاله انتقال عمودی قیمت (بین دو سطح تولید کننده و مصرف کننده) برای محصول شیر در ایران بررسی می شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص قیمت تولید کننده و مصرف کننده برای محصول شیراست که بصورت ماهانه، دوره ی زمانی 91 ماهه را از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 پوشش می دهد. ازشیوۀ هم انباشتگی یوهانسن – سیلیوس و رابطه علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است. تحلیل رفتار انتقال قیمت برمبنای روش سنتی هاک و بکارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل – لوی Von Cramon Taubadel -Loy (1998) می باشد. نتایج نشان میدهدکه رابطۀ بلند مدت بین قیمتهای تولید کننده و مصرف کننده وجود دارد. در بلندمدت یک رابطه علیت دو طرفه بین قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده وجود دارد. نتایج تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف کننده در دوره بلند مدت رد ولی در دوره کوتاه مدت رد نمی-شود. لحاظ کردن این نتیجه در مداخلات سیاستی دولت و مطالعات بیشتر در مورد حاشیه بازار و تغییرات رفاهی تولید کنندگان و مصرف کنندگان پیشنهاد می شود.

کلمات کلیدی

, انتقال عمودی قیمت, رابطه علیت, تقارن قیمت, یوهانسن و سیلیوس, شیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023345,
author = {احمدی شادمهری, محمدطاهر and احمدی, محمد},
title = {انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2010},
volume = {7},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5850},
pages = {133--156},
numpages = {23},
keywords = {انتقال عمودی قیمت، رابطه علیت، تقارن قیمت، یوهانسن و سیلیوس، شیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A احمدی, محمد
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2010

[Download]