زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (5), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (278-286)

عنوان : ( نظری اجمالی بر قسمت فوقانی سازند کلات در حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: بهزاد سعیدی رضوی , خسرو خسرو تهرانی , سید علی آقانباتی , سیدرضا موسوی حرمی , علی اصغر آریایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده حوضهی رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران قرار داشته و جوان ترین سازند متعلّق به کرتاسه، سازند کلات نام دارد که عمدتاً از سنگ آهک ماسه ای و زیست آواری تشکیل شده است. بهمنظور بررسی قسمت فوقانی سازند کلات در حوضهی رسوبی کپه داغ، تعداد 587 نمونه شیلی و سنگ آهکی از هفت- 13 متر در برش / برش سازند کلات (شرقی ترین رخنمون تا غربی ترین رخنمون) برداشت و مورد مطالعهی دقیق قرار گرفت. ضخامت این سازند از 9 تکل کوه (غربی ترین) تا 277 متر در برش تنگ نیزار (برش الگو)، متغیر است. در این مطالعه، تعدادی از فرامینیفرهای شاخص ماستریشتین از جمله شناسایی شدند. از این رو با توجه ،Siderolites calcitrapoides, Rugoglobigerina rugosa, Bolivina sp., Pseudotextularia elegans به فسیل های شناسایی شده، قسمت فوقانی سازند کلات دارای سن ماستریشتین م یباشد.

کلمات کلیدی

, اگزوژیرا, پست هلیق, کلات,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023349,
author = {بهزاد سعیدی رضوی and خسرو خسرو تهرانی and سید علی آقانباتی and موسوی حرمی, سیدرضا and علی اصغر آریایی},
title = {نظری اجمالی بر قسمت فوقانی سازند کلات در حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2011},
volume = {5},
number = {4},
month = {March},
issn = {1735-8574},
pages = {278--286},
numpages = {8},
keywords = {اگزوژیرا، پست هلیق، کلات، ماستریشتین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظری اجمالی بر قسمت فوقانی سازند کلات در حوضه رسوبی کپه داغ
%A بهزاد سعیدی رضوی
%A خسرو خسرو تهرانی
%A سید علی آقانباتی
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A علی اصغر آریایی
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2011

[Download]