آب و خاک, دوره (25), شماره (3), سال (2011-8) , صفحات (625-633)

عنوان : ( اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.) )

نویسندگان: فریده سادات حسینی , احمد نظامی , مهدی پارسا , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبیاری تکمیلی در اغلب مناطق ایران، جهت تولید مناسب محصولات زراعی ضروری می باشد. لذا به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس(Lens culinaris Medik.) ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت اسپلیت بلوک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان فاکتور اصلی شامل شش سطح (آبی اری در تمام مراحل فنولوژی گیاه، انجام یک بار آبیاری در هر کدام از مراحل شاخه دهی، گل دهی، غلاف دهی، پر شدن دانه ها و بدون آبیاری طی فصل رشد ) و ارقام عدس (رباط، کالپوش و گچساران) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که آبیاری تکمیلی سبب بهبود معنی دار تعداد غلاف در بوته، وزن 100 دانه، عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیک شد. به طوری که تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله گل دهی پس از تیمار آبیاری کامل، بالاترین مقدار این صفات (به استثنای وزن 100 دانه) را داشت. وزن 100 دانه در تیمارهای آبیاری در مرحله غلاف دهی و پر شدن دانه نسبت به آبیاری در مرحله گل دهی افزایش معنی داری داشت. در تیمار بدون آبیاری، رقم گچساران بیشترین عملکرد را تولید کرد. آبیاری در مرحله گل دهی بیشترین عملکرد را در 60 و 39 درصد نسبت به تیمار ، بین سطوح آبیاری تکمیلی داشت، به طوری که این افزایش عملکرد در ارقام رباط، کالپوش و گچساران به ترتیب 60 بدون آبیاری بود. با توجه به نتایج فوق، انجام یک نوبت آبیاری تکمیلی در مرحله گل دهی در افزایش تعداد غلاف و عملکرد عدس مؤثرتر بوده است.

کلمات کلیدی

, آبیاری, عملکرد دانه, عملکرد بیولوژیک, عدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023354,
author = {حسینی, فریده سادات and نظامی, احمد and پارسا, مهدی and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.)},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {625--633},
numpages = {8},
keywords = {آبیاری، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، عدس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس در شرایط آب و هوایی مشهد (Lens culinaris Medik.)
%A حسینی, فریده سادات
%A نظامی, احمد
%A پارسا, مهدی
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]