هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2011-09-12

عنوان : ( مقایسه روش های نرمال سازی و تعیین ژن در داده های میکرو آرایه cDNA )

نویسندگان: سمانه فاضلی فارسانی , محمود اخوان مهدوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیان ژن، پدیده‌ای اساسی در حیات موجودات زنده می‌باشد. از مهمترین روش‌های تعیین بیان ژن در سطح رونویسی، تکنولوژی میکروآرایه‌های cDNA بوده که قادرند بیان ده‌ها هزار ژن‌ را بطور همزمان اندازه‌گیری کنند. اما آزمایش‌های میکروآرایه از ابتدا تا تولید داده‌های خام، در معرض تغییرات نامطلوبی بوده که ناشی از بایاس‌های آزمایشگاهی و تکنیکی هستند. جهت حذف یا حداقل کردن این تغییرات، روش‌های آماری تحت عنوان تکنیک‌های نرمال‌سازی با فرضیات آماری و بیولوژیکی متفاوت پیشنهاد شده است. پنج روش نرمال‌سازی به صورت منفرد و ترکیبی(در کل یازده روش) جهت پردازش مجموعه داده‌ی ApoAI بر اساس شناسایی هشت ژن دارای تنظیم پایین مقایسه شدند. نتایج آنالیزها نشان داد که روش نرمال‌سازی twoDloess به صورت منفرد و ترکیبی با روش median بهترین عملکرد را بر روی این مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد. همچنین استفاده از P-value به تنهایی نتایج بهتری از کاربرد همزمان P-value و تغییرات چند برابری (Fold change) در مرحله‌ی تعیین ژن‌های با بیان متفاوت (Feature selection) حاصل می‌کند

کلمات کلیدی

, بیان ژن, میکروآرایه, نرمال سازی, تعیین ژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023358,
author = {فاضلی فارسانی, سمانه and اخوان مهدوی, محمود},
title = {مقایسه روش های نرمال سازی و تعیین ژن در داده های میکرو آرایه cDNA},
booktitle = {هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیان ژن، میکروآرایه، نرمال سازی، تعیین ژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش های نرمال سازی و تعیین ژن در داده های میکرو آرایه cDNA
%A فاضلی فارسانی, سمانه
%A اخوان مهدوی, محمود
%J هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2011

[Download]