رویکردهای نوین ارزشیابی آموزشی در علوم پزشکی , 2010-04-26

عنوان : ( ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد )

نویسندگان: فریبا یعقوبی نیا , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد

کلمات کلیدی

, الگوی سیپ, ارزشیابی, کارشناسی ارشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023360,
author = {فریبا یعقوبی نیا and مهرام, بهروز},
title = {ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد},
booktitle = {رویکردهای نوین ارزشیابی آموزشی در علوم پزشکی},
year = {2010},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {الگوی سیپ، ارزشیابی، کارشناسی ارشد پرستاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزشیابی برنامه کارشناسی ارشد پرستاری با استفاده از الگوی cipp در دانشکده پرستاری مامایی مشهد
%A فریبا یعقوبی نیا
%A مهرام, بهروز
%J رویکردهای نوین ارزشیابی آموزشی در علوم پزشکی
%D 2010

[Download]