علوم باغبانی, دوره (25), شماره (1), سال (2011-5) , صفحات (25-33)

عنوان : ( تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) )

نویسندگان: روح اله مرادی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان , دکتر عزیزالله نژاد علی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کوده ای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی رازیانه ، آزمایشی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی در - 3 تکرار انجام شد . تیمارهای آزمایش شامل 4 کود بیولوژیک و تلفیق های دوگانه آنها به شرح زیر بود : 1- تیمار شاهد (بدون هیچ تیمار کودی )، 2-4 کمپوست، 5- ورمی ،( Azotobacter chroococcum -3 باکتری ازتوباکتر (گونه ،(Pseudomonas putida باکتری سودوموناس (گونه کمپوست، 6- ترکیب سودوموناس و ازتوباکتر، 7- ترکیب سودوموناس وکمپوست، 8- ترکیب سودوموناس و ورمی کمپوست، 9- ترکیب ازتوباکتر و کمپوست، 10 - ترکیب ازتوباکتر و ورمی کمپوست، 11 - ترکیب کمپوست و ورمی کمپوست . کلیه تیمارهای مورد آزمایش از نظر درصد و عملکرد اسانس و میزان آنتول، لیمونن، فنکون و استراگول موجود در اسانس اختلاف معنی داری نشان دادند . نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که بیشترین 29 لیتر در / 2) حاصل شد . بیشترین عملکرد اسانس ( 9 / 2) و ورمی کمپوست+ازتوباکتر ( 2 / و کمترین درصد اسانس به ترتیب در تی مارهای شاهد ( 9 2%) در اسانس در تیمار مخلوط کمپوست / 6%) و استراگول ( 78 / 4%)، فنکون ( 14 / 69 %) و کمترین میزان لیمونن ( 84 / هکتار) و میزان آنتول در اسانس ( 7 و ورمی کمپوست بدست آمد . کلیه تی مارهای کودی مورد استفاده عملکرد و درصد آنتول را نسبت به تیمار شاهد بصورت معنی داری افزایش دادند . یشترین میزان لیمونن، فنکون و استراگول موجود در اسانس و کمترین میزان آنتول در تیمار شاهد حاصل شد.

کلمات کلیدی

, رازیانه, آنتول, ازتوباکتر, استراگول, سودوموناس, لیمونن, فنکون, کمپوست, ورمی کمپوست
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023362,
author = {مرادی, روح اله and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز and لکزیان, امیر and دکتر عزیزالله نژاد علی},
title = {تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2011},
volume = {25},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4730},
pages = {25--33},
numpages = {8},
keywords = {رازیانه، آنتول، ازتوباکتر، استراگول، سودوموناس، لیمونن، فنکون، کمپوست، ورمی کمپوست},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)
%A مرادی, روح اله
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A لکزیان, امیر
%A دکتر عزیزالله نژاد علی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2011

[Download]