آبخیزداری ایران, دوره (10), شماره (4), سال (2010-4) , صفحات (35-44)

عنوان : ( بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) )

نویسندگان: بابک کسائی رودسری , بیژن قهرمان , محمدباقر شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح و طراحی یک شبکه ی باران سنجی به منظور افزایش دقت در تخمین بارش، نیازمند یافتن موقعیت بهینه ی ایستگاه ها می باشد. بیش تر خطاهای تخمین بارش ناشی از موقعیت باران سنج ها می باشد که یک طراحی صحیح شبکه ی باران سنجی می تواند خطاهای مرتبط با اندازه گیری بارش را کاهش دهد. در این پژوهش، داده های بارش سالانه 142 ایستگاه تحت تملک وزارت نیرو با دوره ی آماری به ثبت رسیده متفاوت از 10 تا 55 سال، در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از سازمان آب منطقه ای استان ها دریافت شده و تحلیل های زمین آماری در دو حالت به تفکیک سه استان و مجموعه ی آن ها به صورت سطح یکپارچه، به منظور یافتن ارتباط مکانی بین داده ها صورت گرفت. در نتیجه، تحلیل مجزای سه استان، در سطح دو استان خراسان شمالی و جنوبی هیچ نیم تغییرنمای تئوری مناسبی برای مقادیر نیم تغییرنمای تجربی داده ها مشاهده نگردید و در استان خراسان رضوی نیم تغییرنمای مناسب از نوع کروی با مقادیر سقف 2300 (دارای واحد میلیمتر مربع) و دامنه ی تاثیر 20 کیلومتر به دست آمد. در حالت تحلیل مجموعه سه استان به صورت یکپارچه، مناسب ترین نیم تغییرنما از نوع کروی با دامنه ی تاثیر 20 کیلومتر و با مقدار سقف 3100 به دست آمد. در نهایت، با انجام مطالعات زمین آماری و بررسی مکانی ضریب تغییرات بر پارامتر بارش سالانه، در سطح استان خراسان رضوی به گونه ی مجزا، مشخص گردید که با اضافه شده 15 ایستگاه پیشنهادی جدید به شبکه ی باران سنجی موجود در این استان، مقادیر ضریب تغییرات مکانی بارش سالانه در محدوده ای گسترده، از بخش های مرکزی استان بین 14 تا 17 درصد و در نواحی غربی در حدود 7 درصد کاهش می یابد. هم چنین، در نتیجه ی تحلیل بالا، در سطح مجموعه ی سه استان مشخص گردید که با اضافه شدن 15 ایستگاه جدید، مقادیر ضریب تغییرات مکانی بارش سالانه در محدوده ای گسترده از بخش های مرکزی، شمالی و شرقی استان بین 8 تا 9 درصد و در نواحی غربی نزدیک به 33 درصد کاهش می یابد

کلمات کلیدی

, بارش سالانه, تغییرات مکانی, زمین آمار, شبکه ی باران سنجی و کریجینگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023368,
author = {کسائی رودسری, بابک and قهرمان, بیژن and شریفی, محمدباقر},
title = {بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2010},
volume = {10},
number = {4},
month = {April},
issn = {2008-9554},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {بارش سالانه، تغییرات مکانی، زمین آمار، شبکه ی باران سنجی و کریجینگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی)
%A کسائی رودسری, بابک
%A قهرمان, بیژن
%A شریفی, محمدباقر
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2010

[Download]