هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه) )

نویسندگان: بهرام فرهمندفر , محمود شور , نازنین محبی , سیده مهدیه خرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دی اکسید کربن یکی از مهمترین نهاده های لازم برای فتوسنتز و رشد گیاهان محسوب می شود. این بررسی به منظور تأثیر و (Peperomia obtusifolia) غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر برخی صفات مورفولوژیکی وآناتومیکی گل قاشقی در شرایط گلخانه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه (Kalanchoe blossfeldiana) کالانکوئه و فاکتور دوم گیاه مورد ( μmol 520 و 750 ،365) CO تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل غلظت های مختلف 2 آزمایش (گل قاشقی و کالانکوئه) بود. صفات مورد ارزیابی شامل تعداد برگ، طول و قطر ساقه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، سطح برگ، شاخص کلروفیل، تعداد،طول،سطح و عرض روزنه و تعداد سلول های اپیدر می بود . نتایج نشان داد با در هر دو گیاه مورد آزمایش ارتفاع، سطح برگ، تعداد سلولهای اپیدرمی افزایش و وزن خشک اندام CO افزایش غلظت 2 هوایی و ریشه و تعداد برگ کاهش یافت. صفات روزنه از جمله سطح ، طول و عرض روزنه، تعداد روزنه تحت تأثیر معنی افزایش نشان دادند. اثر متقابل تیمارها نیز بر تعداد CO قرار گرفت، بطوریکه با ازدیاد غلظت 2 CO دار غلظت های مختلف 2 μmol بطوریکه بیشترین تعداد آن ( 130 ) در گیاه کالانکوئه و غلظت .(p< سلول های اپیدرمی معنی دار بود ( 0.01 365 مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که μmol 520 و کمترین میزان آن ( 20 ) در گیاه گل قاشقی و غلظت در هر دو گیاه باعث بهبود صفات آناتومیک و مورفولوژیک خواهد شد. CO افزایش غلظت

کلمات کلیدی

, دی اکسید کربن, روزنه, گل قاشقی, سلول های اپیدرمی, سطح برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023374,
author = {بهرام فرهمندفر and شور, محمود and نازنین محبی and خرازی, سیده مهدیه},
title = {بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه)},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {دی اکسید کربن، روزنه، گل قاشقی، سلول های اپیدرمی، سطح برگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر غلظت های مختلف دی اکسید کربن بر رشد و صفات آناتومیک و مورفولوژیک دو گیاه زینتی(گل قاشقی و کالانکوئه)
%A بهرام فرهمندفر
%A شور, محمود
%A نازنین محبی
%A خرازی, سیده مهدیه
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]