هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک )

نویسندگان: عاطفه عامری سیاهوئی , علی تهرانی فر , محمود شور , غلامحسین داوری نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر بستر کشت ورقم بر خصوصیات بیوشیمیایی و عملکرد توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل سه رقم %50 کوکوپیت: ،(M ضایعات هرس چنار ( 2 ،(M توت فرنگی (کامارزا، ماراک، سلوا) و شش بستر کشت (پوست برنج ( 1 % %15 ورمی کمپوست: 40 % پرلایت: 45 ,(M %5 ورمی کمپوست: 45 % پرلایت: 50 % کوکوپیت ( 4 ،(M %50 پرلایت ( 3 بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که ((M %25 ورمی کمپوست، 35 % پرلایت، 40 % کوکوپیت ( 6 ،(M کوکوپیت ( 5 اثر متقابل بستر کشت حاوی 15 % ورمی کمپوست و رقم کامارزا دارای میوه هایی با بالاترین مقدار رنگریزه آنتوسیانین بودند. % و نیز این رقم در بستر کشت حاوی 15 ،TSS رقم سلوا در بستر کشت حاوی 5% ورمی کمپوست دارای بالاترین میزان ورمی کمپوست دارای بالاترین مقدار ویتامین ث بود. رقم کامارزا در بستر کشت محتوی 5 % ورمی کمپوست دارای بالاترین آب pH و رقم سلوا دارای بالاترین M و رقم کامارزا همچنین 2 M میزان اسیدیته قابل تیتراسیون بود. اثرات متقابل بستر 4 میوه بودند.

کلمات کلیدی

, بستر کشت, توت فرنگی, آنتوسیانین, کشت بدون خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023377,
author = {عامری سیاهوئی, عاطفه and تهرانی فر, علی and شور, محمود and داوری نژاد, غلامحسین},
title = {بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {بستر کشت، توت فرنگی، آنتوسیانین، کشت بدون خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر بستر کشت و رقم بر خصوصیات بیوشیمیایی توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک
%A عامری سیاهوئی, عاطفه
%A تهرانی فر, علی
%A شور, محمود
%A داوری نژاد, غلامحسین
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]