هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در دو گونه سورنجان بومی ای ران کورم های دو گونه در شرایط کشت بدون خاک و خاک مزرعه کشت شدند. آزمایش (C. robustum و kotschyi فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال % 88 انجام شد. تیمارها شامل گونه ( دو گونه) و بستر کشت (سه نوع بستر بدون خاک، شامل 25 % کوکوپیت + 75 - زراعی 89 پرلایت، 50 % کوکوپیت + 50 % پرلایت و 75 % کوکوپیت + 25 % پرلایت و شرایط خاک مزرعه بعنوان شاهد) بودند. هر تیمار با سه تکرار و 10 مشاهده در هر تکرار بود. صفاتی همچون وزن تر و خشک، درصد وزن خشک و عملکرد تر و خشک کورم، میزان کلشی سین در واحد وزن خشک و عملکرد کلشی سین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین دو گونه و در C. تمام بسترها، میزان وزن تر و خشک و عملکرد کورم و نیز میزان کلشی سین در واحد وزن خشک و واحد آزمایشی در میزان کلشی سین در واحد وزن خشک و C. kotschyi بیشتربود. همچنین در گونه ی C. robustum نسبت به kotschyi عملکرد کلشی سین در واحد آزمایشی در بسترهای کشت بدون خاک نسبت به خاک مزرعه بیشتر بود در حالی که در گونه ی اختلاف معناداری در مقادیر این صفات در میان بسترهای مختلف مشاهده نشد. C. robustum

کلمات کلیدی

, کشت بدون خاک, , کوکوپیت , Colchicum kotschyi, C. robustum
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023384,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود},
title = {تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کشت بدون خاک، ، کوکوپیت ، Colchicum kotschyi; C. robustum},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر بسترهای مختلف بر عملکرد کورم و میزان کلشی سین در کشت بدون خاک در فضای آزاد دو گونه سورنجان بومی ایران
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]