هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2011-09-05

عنوان : ( تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss )

نویسندگان: مرتضی علیرضائی نقندر , حسین آروئی , شمسعلی رضازاده , محمود شور , حسن بیات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جنس کلشیکوم متعلق به خانواده کلشیکاسه بوده و بالغ بر 100 گونه از این جنس در جهان وجود دارد. این گیاه در ایران به سورنجان یا گل حسرت شهرت یافته است و رشد بیش از 15 گونه ی آن در ایران گزارش شده است. کلشیکوم بیش از سه هزار سال است که بعنوان گیاه دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. طی قرنهای اخیر کورمها و بذرهای سورنجان در درمان آسم، رماتیسم ، اسهال خونی و نقرس حاد به کار میرفتند. ماده مؤثره ی اصلی این جنس از نوع آلکالوئید می باشد که آلکالوئید اصلی آن کلشی سین است و در تمام قسمتهای گیاه همچون کورم، بذر، برگ و گل وجود دارد، اما بذرها و کورمها حاوی مقادیر بیشتری کلشی سین می باشند. نشان داده شده که میزان کلشی سین در فصول مختلف و در اندام های مختلف C. و C. brachyphyllum گیاه، متفاوت است. در بررسی روند تغییرات فصلی میزان کلشی سین در دو گونه ی ساقه ها، ریشه ها و بذرهای نارس، بترتیب در مراحل گلدهی، ، C. tunicatum نشان داده شد که در گونه ی tunicatum کورمها منابع عمده ،C. brachyphyllum رشد رویشی و تشکیل بذر منابع اصلی کلشی سین بودند، در حالیکه در گونه ی هدف از انجام این آزمایش بررسی رابطه ی بین .(Alali et al., کلشی سین در مراحل گلدهی و تشکیل دانه بودند ( 2006 تغییرات میزان کلشی سین و درصد وزن خشک کورم با مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران بود.

کلمات کلیدی

, کلشیسین, مراحل نموی, تغییرات فصلی , Colchicum L.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023386,
author = {علیرضائی نقندر, مرتضی and آروئی, حسین and شمسعلی رضازاده and شور, محمود and بیات, حسن},
title = {تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss},
booktitle = {هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کلشیسین، مراحل نموی، تغییرات فصلی ،Colchicum L.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان کلشی سین و تغییرات وزن خشک طی مراحل مختلف نموی در دو گونه سورنجان بومی ایران C. robustum Stefanov و Colchicum kotschyi Boiss
%A علیرضائی نقندر, مرتضی
%A آروئی, حسین
%A شمسعلی رضازاده
%A شور, محمود
%A بیات, حسن
%J هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2011

[Download]