اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, دوره (13), شماره (49), سال (2011-4) , صفحات (84-93)

عنوان : ( تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی )

نویسندگان: ملیحه سرابی جماب , حسین حسن آبادی , علی مشهدی , سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: والدین کودکان مبتلا به درخودماندگی با چالش های بسیاری رو به رو هستند، که آن ها را در معرض پیامدهای منفی روانی قرار می دهد. مشارکت والدین در برنامه های درمانی کودکان می تواند این آشفتگی ها را کاهش دهد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر برنامه- آموزش والدین و پروراندن مهارت ها- بر افزایش خودکارآمدی مادران کودکان پیش دبستانی مبتلا به درخودماندگی انجام شده است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است،که طی سال­های 1389-1388 اجرا گردید. نمونه آماری این پژوهش 21 نفر از مادران کودکان 2 تا 7 ساله مبتلا به درخودماندگی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به تصادف دردو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، یازده جلسه آموزش را دریافت کردند. تمامی شرکت کنندگان، پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس احساس صلاحیت والدین را در جلسات پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری (70 روز) کامل کردند. نتایج این پژوهش توسط آزمون تحلیل واریانس مختلط تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش مادران، موجب افزایش معنادار خودکارآمدی مادران در دوره پس آزمون و پیگیری نشد (86/0= p). همچنین این برنامه بر افزایش رضایت والدین (49/0= p) و میزان صلاحیت والدینی (70/0= p)موثر نبود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که برنامه آموزش والدین و پرورندان مهارت ها بر افزایش خودکارآمدی والدین موثر نبوده است.

کلمات کلیدی

, اختلال درخودماندگی, خودکارآمدی والدینی, آموزش الدین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023387,
author = {سرابی جماب, ملیحه and حسن آبادی, حسین and مشهدی, علی and اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی},
journal = {اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health},
year = {2011},
volume = {13},
number = {49},
month = {April},
issn = {1028-6918},
pages = {84--93},
numpages = {9},
keywords = {اختلال درخودماندگی، خودکارآمدی والدینی، آموزش الدین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آموزش والدین بر خودکارآمدی مادران کودکان مبتلا به درخودماندگی
%A سرابی جماب, ملیحه
%A حسن آبادی, حسین
%A مشهدی, علی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2011

[Download]