هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2011-09-07

عنوان : ( مطالعه آلودگی آرسنیک در منابع آب روستای خضربیگ و بررسی اثرات زیست محیطی آن )

نویسندگان: شکیبا حامی گازرانی , محمدحسین محمودی قرائی , جلیل مهرزاد سلاکجانی , احمد دادستان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی توسط فلزات سنگین بویژه آرسنیک از معضلات زیست محیطی منطقه کوهسرخ، واقع در شمال غرب کاشمر است. منطقه مورد مطالعه از نظر تکتونیکی و سیستم ه ای هی دروترمالی فعال بوده و دارا ی ویژگ ی ه ای مرب وط به مناطق آتشفشانی جوان است. با توجه به اهمیت موضوع، آلودگی منابع آب روستای خضر بیگ از توابع منطقه کوهسرخ، مورد بررسی قرار گرفت. همراه با نمونه برداری از منابع آب منطقه، پارامترهای صحرایی نیز در زمان نمونه برداری اندازه گ ی ری در آزمایشگاه سازمان زم ین شناس ی و اکتشاف معدن ی کشور مورد تجز ی ه ICP-OES شده، سپس نمونه ها به روش شیمیایی قرار گرفت. با توجه به نتایج تجزیه شیمیایی، بالا بودن مقدار عنصر سمی ارسنیک در دو نمونه مورد شناسا یی قرار گرفت. منشاء آلودگی آب روستای خضربیگ به آرسنیک زمین زاد بوده و طبق شواهد موجود رگه ه ای هی دروترمالی موجود در منطقه از منابع آلودگی می باشند. مصرف طولانی مدت آب آلوده به آرسن یک احتمال ابتلا به ب یماریه ایی از جمله ضایعات پوستی و سرطان های گوارشی و ریوی را در انسان و دام ها ی منطقه افزا یش م ی دهد . در ای ن رابطه گوسفندان موجود در یکی از مناطق آلوده به ارسنیک مورد بررسی قرار گرفته و ضایعات شدید پوستی در آن ها مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, فلزات سنگین, آرسنیک, کوهسرخ, خضربیگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023391,
author = {حامی گازرانی, شکیبا and محمودی قرائی, محمدحسین and مهرزاد سلاکجانی, جلیل and احمد دادستان},
title = {مطالعه آلودگی آرسنیک در منابع آب روستای خضربیگ و بررسی اثرات زیست محیطی آن},
booktitle = {هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2011},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {فلزات سنگین، آرسنیک، کوهسرخ، خضربیگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه آلودگی آرسنیک در منابع آب روستای خضربیگ و بررسی اثرات زیست محیطی آن
%A حامی گازرانی, شکیبا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A احمد دادستان
%J هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2011

[Download]