دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( رهیافتی مولکولی بر مطالعه زنبورهای تریکوگرامای برخی مناطق ایران و همزیستش : Wolbachia )

نویسندگان: جواد کریمی , ریحانه درسوئی , ریچارد استوتامر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنبورهای جنس تریکوگراما یکی از مهم ترین گروه های پارازیتوئید محسوب می شوند. شناخت هویت این گروه و نیز شیوه تولید مثل آنها همواره چالشی مهم بوده است. با توجه به رویکرد نوین کاربرد روشهای مولکولی در مطالعات کنترل بیولوژیک در این مطالعه تعیین هویت برخی جمعیتهای Trichogramma بومی ایران و نیز پروکاریوت همزیستش Wolbachia دنبال گردید. 14 جمعیت تریکوگراما از استانهای خراسان رضوی، تهران، مازندران، گلستان، گیلان و قم جمع آوری شد و پس از تعیین هویت کلاسیک در بررسی حاضر استفاده گردید. توالی ناحیه ژنیITS2 نشان داد که نمونه های جمع آوری شده در سه گروه مجزا قرار می گیرند. گروه اول تنها یک جمعیت از گونه T. embryophagum را در برداشت که منشأ آن خراسان رضوی بود. گروه دوم شامل نه جمعیت T. brassicae به عنوان گونه غالب بود و در گروه سوم چهار جمعیت T. evanescens قرارگرفتند. این بررسی نشان داد ناحیهITS2 مارکری ارزشمند در تفکیک گونه های Trichogramma است. با افزایش تعداد و مناطق نمونه برداری می توان با استفاده از توالیITS2 و تلفیق شیوه RFLP اقدام به تهیه کلید مولکولی برای گونه های Trichogramma ایران نمود تا امکان تشخیص سریع فراهم گردد. مطالعه ژن wsp ولباخیا نشان از وجود این همزیست در شش جمعیت Trichogramma داشت. گروه بندی همزیست نشان داد که این باکتری در سه جمعیت به زیرگروه sib و در سه جمعیت دیگر به بالاگروه A تعلق دارد. علاوه بر این در مواردی آلودگی همزمان یک جمعیت تریکوگراما به دو بالاگروه A وB مشاهده گردید. داده های اخیر با توجه به شیوع ماده زایی در این جمعیت ها می تواند در تصمیم سازی برنامه های کنترل بیولوژیک موثر باشد.

کلمات کلیدی

, Trichogramma , همزیست , ITS2 , WSP , تعیین مشخصات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023395,
author = {کریمی, جواد and درسوئی, ریحانه and ریچارد استوتامر},
title = {رهیافتی مولکولی بر مطالعه زنبورهای تریکوگرامای برخی مناطق ایران و همزیستش : Wolbachia},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {Trichogramma ، همزیست ، ITS2 ، WSP ، تعیین مشخصات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رهیافتی مولکولی بر مطالعه زنبورهای تریکوگرامای برخی مناطق ایران و همزیستش : Wolbachia
%A کریمی, جواد
%A درسوئی, ریحانه
%A ریچارد استوتامر
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]