دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات , 2011-09-14

عنوان : ( گروه بندی مولکولی Wolbachia ، همزیست زنبورهای تریکوگرامای برخی نقاط ایران )

نویسندگان: ریحانه درسوئی , جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Wolbachia همزیست بین سلولی حشرات و نیز طیف گسترده ای از بندپایان و نماتودها می باشد. در عرصه کنترل بیولوژیک همزیستی Wolbachia با دشمنان طبیعی در افزایش شایستگی آن ها نقش دارد. به عنوان نمونه همزیستیWolbachia با زنبورهای Trichogramma باعث ایجاد تغییراتی در سیستم تولیدمثلی میزبان می شود که ماده زایی را به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت ماده زایی در میان دشمنان طبیعی از جمله زنبورهای Trichogramma در این مطالعه ردیابی Wolbachia در نوزده جمعیت Trichogramma از مناطق مختلف کشور شامل گونه های T. brassicae ، T. evanscens و T. embryophagum انجام شد. در شش جمعیت آلودگی به Wolbachia تعیین گردید که بیشترین مورد آلودگی به Wolbachia در جمعیت های گونه T. evanescens بود. بیشترین میزان آلودگی در نمونه های استان مازندران مشاهده شد. در گروه بندی فیلوژنیک نمونه ها در دو بالا گروه A و B قرار گرفتند. این جدایه ها به زیرگروه ... و .... تعلق داشتند. آنالیز نوترکیبی نشان داد که بین ایزوله های FUM3 ، FUM7 و Wg10 که به ترتیب همزیست با گونه های T. evanescens و T. embryophagum و T. evanesccns می باشند نوترکیبی وجود دارد. این مطالعه نشان داد که نوترکیبی در ژن wsp باعث می شود که این مارکر گروه بندی این همزیست را به درستی منعکس ننماید بنابراین توصیه می شود در مطالعه این همزیست حشرات علاوه بر ژن wsp از مناطقی دیگر از ژنوم چون 16S یا ftsZ به صورت توام استفاده شود. رویکرد جدید استفاده از چند ژن موسوم به MLST ناظر بر همین موضوع است. با توجه به اهمیت نقش ولباخیا در القای ماده زایی در زنبورهای پارازیتویید در راستای افزایش میزان پارازیتیسم و کاهش هزینه های تولید انبوه این رویکرد جامع در مطالعه ولباخیا باید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

، تریکوگراما، ولباخیا، wsp ،
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023397,
author = {درسوئی, ریحانه and کریمی برنگ, جواد},
title = {گروه بندی مولکولی Wolbachia ، همزیست زنبورهای تریکوگرامای برخی نقاط ایران},
booktitle = {دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات},
year = {2011},
location = {کرمان ( دانشگاه شهید باهنر کرمان), ايران},
keywords = {، تریکوگراما، ولباخیا، wsp ، همزیست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گروه بندی مولکولی Wolbachia ، همزیست زنبورهای تریکوگرامای برخی نقاط ایران
%A درسوئی, ریحانه
%A کریمی برنگ, جواد
%J دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات
%D 2011

[Download]