علوم پایه پزشکی ایران, سال (2006-3)

عنوان : سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن ( سنجش عدم تقارن در خطوط پوستی دست راست و چپ بیماران اسکیزوفرن )

نویسندگان: جاجوندیان , ناصر مهدوی شهری , رمضانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خطوط پوششی نیز مانند سایر اعضا و قسمت های بدن یک فرد در دو طرف کاملا مشابه و یکسان نمی باشند. نوسانات آسیمتری (FA) ظرفیتی برای موجود فراهم می سازند تا در مقابل عوامل ناسازگار تکوینی مقابله کنند. شواهدی مبنی بر ارتباط شاخص های تکوینی عصبی موثر بر FA و ظهور اسکیزوفرنی در دست است. در پژوهش حاضر سعی شد، احتمال وجود عدم تقارن در الگوهای درماتوگلیفیک کف دست افراد اسکیزوفرن در قیاس با کنترل بررسی گردد. مواد و روش کار: پژوهش حاضر به صورت مطالعه تحلیلی و مشاهده ای و کاربردی به صورت موردی و شاهدی در 91 بیمار اسکیزوفرن با میانگین سنی 31.35 ± 7.46 و افراد سالم با نمونه گیری به روش تصادفی ساده و بدون جایگزینی در خراسان رضوی انجام شد. ثبت خطوط پوستی به روش ثبت با مرکب انگشت نگاری بود و خط شماری a-b و تشخیص الگوهای نوک انگشتان در گروه های مورد آزمایش به تفکیک جنسیت انجام شد. آنالیز آماری داده ها با آزمون T دانشجویی (t-test) و GLM بود. نتایج: هیچ گونه اختلاف معنی دار آماری بین خط شماری a-b و نوع دست در مردان و زنان گروه کنترل و آزمایش وجود ندارد. درمقایسه الگوی انگشتان در گروه بیمار و کنترل، و زنان و مردان، تفاوت آماری در زنان با مردان و مبتلایان یا افراد سالم و به تفکیک دست راست و چپ وجود ندارد. نتیجه گیری: علی رغم شواهد متعدد و متناقضی که در زمینه احتمال عدم در تقارن در الگوهای درماتوگلیفیک در دست است، با استناد به نتیجه تحقیق حاضر، هیچگونه اختلاف آماری در مقایسه الگوی انگشتان دست راست و چپ دو گروه، مشاهده نمی شود. با توجه به اینکه عوامل متعدد محیطی و ژنتیکی در بروز بیماری موثرند، می توان بروز این حالت را به زمان کوتاه و سریع شکل گیری الگوها و خطوط نوک انگشت طی تکوین دانست که ممکن است به کمرنگ شدن تاثیر عوامل محیطی در بروز FA منجر شده باشد.

کلمات کلیدی

, عدم تقارن, درماتوگلیفیک, اسکیزوفرن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:102340,
author = {جاجوندیان and مهدوی شهری, ناصر and رمضانی},
title = {سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2006},
month = {March},
issn = {2008-3874},
keywords = {عدم تقارن، درماتوگلیفیک، اسکیزوفرن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش عدم تقارن در خطوط پوستي دست راست و چپ بيماران اسكيزوفرن
%A جاجوندیان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A رمضانی
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2006

[Download]