مرتع و آبخیزداری, دوره (63), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (515-527)

عنوان : ( بررسی اثر کاشت آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) بر غنا، تنوع گونه ای و خاک (بررسی موردی: منطقه عباس آباد مشهد) )

نویسندگان: راضیه محمدی , غلامعلی حشمتی , کمال الدین ناصری , محمد حسین میرشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصلاح اکوسیستم‏های مرتعی خشک و نیمه خشک ازطریق استفاده از گونه‌های غیر بومی و سازگار، به مطالعه و تحقیق زیادی نیاز دارد. قبل از کشت این گونه‌ها در سطح وسیع، بایستی آثار مثبت یا منفی اکولوژیک گونه‌های غیر بومی بر محیط‌های زیر کشت مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق با هدف بررسی اثرات احتمالی کاشت گیاه غیربومی آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) بر جوامع طبیعی گیاهی و خاک منطقه عباس آباد در استان خراسان رضوی صورت گرفته است. بدین منظور منطقه آتریپلکس‏کاری شده و شاهد در مجاورت یکدیگر انتخاب و مورد مقایسه قرار گرفته است. در هر منطقه 5 ترانسکت بصورت تصادفی- سیستماتیک به طول 50 متر مستقر گردید و اندازه‏گیری‏ها در قالب نمونه‏برداری نقطه‏ای انجام شد. ترانسکت‏ها در منطقه آتریپلکس‏کاری شده به صورت مورب بین ردیف‏های آترپیلکس کاری شده مستقرشدند. سپس داده‏های بدست آمده از نمونه برداری دو منطقه آتریپلکس‏کاری و شاهد با استفاده از آزمون t-test مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر این است که هم در مورد غنا و هم در مورد تنوع گونه‏ای، بین منطقه شاهد و بوته کاری شده تفاوت معنی داری وجود ندارد. ولی از لحاظ کیفی آتریپلکس، موجب جانشینی جمعیت‏های بومی منطقه شده است بطوریکه تنها 50 درصد ازترکیب گونه‏ای منطقه آتریپلکس‏کاری شده، مشابه منطقه شاهد است. داده های بدست آمده از نمونه برداری خاک دو منطقه نیز با استفاده از تجزیه واریانس و آزمون فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر آنست که تغییرات اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک زیر بوته با اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک بین دو بوته آتریپلکس و منطقه شاهد معنی دار بوده است، و آتریپلکس سبب شور شدن و قلیاییت خاک سطحی منطقه شده است.

کلمات کلیدی

, آتریپلکس کانسنس, تنوع گونه‌ای, غنای گونه‏ای, خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023423,
author = {راضیه محمدی and غلامعلی حشمتی and ناصری, کمال الدین and محمد حسین میرشاهی},
title = {بررسی اثر کاشت آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) بر غنا، تنوع گونه ای و خاک (بررسی موردی: منطقه عباس آباد مشهد)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2011},
volume = {63},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5044},
pages = {515--527},
numpages = {12},
keywords = {آتریپلکس کانسنس، تنوع گونه‌ای، غنای گونه‏ای، خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کاشت آتریپلکس کانسنس (Atriplex canescens) بر غنا، تنوع گونه ای و خاک (بررسی موردی: منطقه عباس آباد مشهد)
%A راضیه محمدی
%A غلامعلی حشمتی
%A ناصری, کمال الدین
%A محمد حسین میرشاهی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2011

[Download]