روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی, دوره (7), شماره (27), سال (2011-5) , صفحات (219-230)

عنوان : ( نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی )

نویسندگان: علی مشهدی , حمیرا هاشمی برزآبادی , محبوبه هاشمی جوزدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تحول نظریه ذهن و رابطة آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مبتلا به آسیب بینایی شهر مشهد تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند، 43 نفر از این کودکان در 4 گروه سنی (4، 7، 10 و 13 سال) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل دو تکلیف باور غلط (تکلیف پیش بینی باور و تکلیف پیش بینی عمل) () برای اندازه گیری نظریه ذهن، مقیاس مهارتهای اجتماعی (فرم معلم، ) برای ارزیابی دو حیطه مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری و خرده مقیاسهای کلامی آزمون وکسلر (فرم پیش دبستان و دبستان) بودند. داده های پژوهش با استفاده از آزمون مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لوجستیک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد در تکلیف پیش بینی عمل و نمره کلی مهارتهای اجتماعی، و عملکرد در هر دو تکلیف (پیش بینی باور و پیش بینی عمل) و نمره کلی مشکلات رفتاری رابطة معنادار وجود دارد. همچنین، بهره هوشی کلامی و سن، عملکرد در تکلیف پیش بینی عمل را پیش بینی کردند.

کلمات کلیدی

, کودکان و نوجوانان با آسیب بینایی, نظریه ذهن, مهارتهای اجتماعی, مشکلات رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023424,
author = {مشهدی, علی and هاشمی برزآبادی, حمیرا and هاشمی جوزدانی, محبوبه},
title = {نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی},
journal = {روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی},
year = {2011},
volume = {7},
number = {27},
month = {May},
issn = {1735-305X},
pages = {219--230},
numpages = {11},
keywords = {کودکان و نوجوانان با آسیب بینایی، نظریه ذهن، مهارتهای اجتماعی، مشکلات رفتاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نظریه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسیب بینایی
%A مشهدی, علی
%A هاشمی برزآبادی, حمیرا
%A هاشمی جوزدانی, محبوبه
%J روان شناسی تحولی - روان شناسان ایرانی
%@ 1735-305X
%D 2011

[Download]