زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology, دوره (7), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (29-41)

عنوان : ( ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی )

نویسندگان: حامد رضایی , غلامرضا لشکری پور , جعفر رهنما راد , رشید پیرانداخ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساحتی معادل 388 هزار هکتار از مساحت استان گلستان را سه نوع لس با ویژگ یهای رسو بشناسی و ژئوتکنیکی متمایز پوشانده است. معیارهایی چون مکانیزم و فاصله حمل و نقل، بافت، دانسیته خشک، خواص خمیری، نسبت پوکی، تراک مپذیری، ترکیب کانی شناسی و شیمیایی و ساختار ل سها، به عنوان معیارهای زمین شناسی مهندسی، مشخصه های ژئوتکنیکی لس ها را کنترل می کنند. بر اساس این معیارها ویژگی های لس های سه ناحیه از استان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه اینکه شرایط منشاء زمی نشناسی و رسو بگذاری تا حد زیادی رفتار ژئوتکنیکی خاک را کنترل می کند. ساختار و اسکلت لس ها در سه ناحیه مور دنظر، کاملاً با هم متفاوت بوده و به عنوان یک معیار صحرایی مناسب و آسان برای شناسایی تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, لس, ژئوتکنیک, زمین شناسی مهندسی, استان گلستان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023437,
author = {رضایی, حامد and لشکری پور, غلامرضا and جعفر رهنما راد and رشید پیرانداخ},
title = {ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی},
journal = {زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology},
year = {2011},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8574},
pages = {29--41},
numpages = {12},
keywords = {لس، ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، استان گلستان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی
%A رضایی, حامد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A جعفر رهنما راد
%A رشید پیرانداخ
%J زمین شناسی کاربردی - Journal of Applied Geology
%@ 1735-8574
%D 2011

[Download]