اولین کنفرانس ملی مدیریت زیر ساخت ها , 2009-09-27

عنوان : ( ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , طاهر مرادی , فهیمه صالحی متعهد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پروژه های سد سازی بررسی وضعیت نشت پی سد از جمله مهمترین بخشهای مرا حل شناسایی، طراحی، اجرا و بهره برداری از سد است. سد خاکی در حال احداث درونگر در 35 کیلومتری شمال غرب شهر درگز در مجاورت روستای فیروزه در استان خراسان رضوی در شمال شرق ایران قرار دارد . شناسایی صحیح وضعیت زمین شناسی، نفوذپذیری و وضعیت هیدرولیکی منطقه از مهمترین مسائل در طراحی عملیات تزریق می باشد که در صورت شناخت صحیح پارامترهای فوق و اجرا صحیح عملیات تزریق و بهسازی پی سنگ سد، آبگذری از پی سد به حداقل رسیده و بهره برداری از سد به طور بهینه امکان پذیر می باشد. در این مقاله، نفوذ پذیری ساختگاه سد با استفاده از نتایج آزمون فشار و خصوصیات درزه ها موجود در توده های سنگی (RQD) شاخص کیفی توده سنگ ،(Lugeon) آب ساختگاه سد مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ساختگاه سد به سه بخش جناح چپ، بستر و جناح راست تقسیم شده است. اعداد لوژن بدست آمده در 5 رده دسته بندی گردید، سپس مقادیر لوژن و همچنین انواع رفتارهای هیدروژئومکانیکی شامل خطی، شستشویی، اتساعی، پرکننده و آشفته حاصل از 16 گمانه، تعیین و فراوانی آنها در هرکدام از بخشهای ساختگاه محاسبه شده است. در نهایت قسمتهای مختلف ساختگاه از نظر پتانسیل آبگذری و نوع رفتار های هیدروژئومکانیکی و شاخص کیفی توده سنگ با هم مقایسه شده اند.

کلمات کلیدی

, نفوذپذیری, سد درونگر, لوژن, شاخص کیفی توده سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023438,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and مرادی, طاهر and صالحی متعهد, فهیمه},
title = {ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مدیریت زیر ساخت ها},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نفوذپذیری، سد درونگر، لوژن، شاخص کیفی توده سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A مرادی, طاهر
%A صالحی متعهد, فهیمه
%J اولین کنفرانس ملی مدیریت زیر ساخت ها
%D 2009

[Download]