اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی , 2010-12-01

عنوان : ( شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن )

نویسندگان: محمود پسندیده فرد , مهدی نوروزی , ایمان رشیدی طرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش المان مرزی، جریان کاویتاسیون جزئی و گسترده حول هندسه های متقارن محوری شبیه سازی و برای منطقه انتهای کاویتی، از مدل «جت بازگشتی» استفاده شده است. مدل جت بازگشتی از جمله مدل های بستن انتهای کاویتی است که تطابق نسبتاً مناسبی با فیزیک جریان ناپایای کاویتاسیون دارد. به منظور شبیه سازی این جریان با روش المان مرزی، سطوح جسم و کاویتی توسط المان هایی تقریب زده شده و بر مبنای تئوری گرین، رینگ های چشمه روی سطح کاویتی و رینگ های دوگان روی سطوح کاویتی و جسم توزیع شده اند. قدرت رینگ چشمه‌ها و دوگان ها روی هر المان ثابت و از هر المان به المانی دیگر متغیر است. طول کاویتی و جت بازگشتی، ورودی مسأله است و هندسه کاویتی و عدد کاویتاسیون از جمله نتایج حاصل از این شبیه سازی می باشد. ضمن اینکه در این تحلیل، توزیع ضریب فشار در کاویتاسیون جزئی و ضریب پسا در کاویتاسیون گسترده نیز پیش بینی می شود. این روش تا محدوده وسیعی، از مقدار طول اختیار شده برای جت بازگشتی مستقل است. جهت اصلاح توزیع ضریب فشار منطقه انتهای کاویتی، از سرعت متغیر در انتهای کاویتی (بر مبنای فیزیک جریان کاویتاسیون) استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل با نتایج تجربی و عددی دیگر، بیانگر این است که استفاده از مدل جت بازگشتی، خواص کاویتاسیون، خصوصاً هندسه کاویتی و مقدار ضریب پسا در کاویتاسیون گسترده و نیز مقدار ضریب فشار انتهای کاویتی جزئی را به مقادیر عددی و تجربی آن منطبق و یا نزدیک می کند. سرعت بالای همگرایی و دقت نسبتاً مطلوب از مزایای قابل توجه این روش است.

کلمات کلیدی

, کاویتاسیون گسترده, کاویتاسیون جزئی, المان مرزی, جت بازگشتی, متقارن محوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023442,
author = {پسندیده فرد, محمود and نوروزی, مهدی and رشیدی طرقی, ایمان},
title = {شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن},
booktitle = {اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی},
year = {2010},
location = {ايران},
keywords = {کاویتاسیون گسترده، کاویتاسیون جزئی، المان مرزی، جت بازگشتی، متقارن محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی جت بازگشتی در چریان کاویتاسیون گسترده و جزیی به روش المان مرزی بر پایه پتانسیل حول هندسه های متفارن
%A پسندیده فرد, محمود
%A نوروزی, مهدی
%A رشیدی طرقی, ایمان
%J اولین همایش ملی هیدرودینامیک کاربردی
%D 2010

[Download]