اقیانوس شناسی, دوره (2), شماره (5), سال (2011-4) , صفحات (41-46)

عنوان : ( نانوپلانکتون های آهکی حوضه خلیج فارس )

نویسندگان: فاطمه هادوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مقدماتی بر روی تجمعات نانوفسیل های آهکی بستر خلیج فارس جهت افزایش و بهبود اطلاعات فسیل شناسی بر مبنای یکی از گروه های پلانکتونی انجام شده است. در این پژوهش گونه های Gephyrocapsa oceanica و Emiliania huxleyi از انواع غالب و متداول در تمام ایستگاه های نمونه برداری بودند. در الگوی توزیع این تجمعات علاوه بر تداوم حضور دو گونه مذکور، انواع دیگری از نانوپلانکتونها به تعداد کمتر و در برخی از نمونه ها دیده می شدند. انواع نانوفسیلهای انتقال یافته از کرتاسه و نئوژن هم در این تجمعات مشاهده شدند. بر مبنای مطالعات انجام شده، خلیج فارس یک حوضه غنی از مواد غذایی و محلی مطلوب جهت حاصلخیزی و رشد نانوپلانکتون های آهکی است.

کلمات کلیدی

, پالئواکولوژی, نانوپلانکتون های آهکی, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023446,
author = {هادوی, فاطمه},
title = {نانوپلانکتون های آهکی حوضه خلیج فارس},
journal = {اقیانوس شناسی},
year = {2011},
volume = {2},
number = {5},
month = {April},
issn = {1562-1057},
pages = {41--46},
numpages = {5},
keywords = {پالئواکولوژی-نانوپلانکتون های آهکی-خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانوپلانکتون های آهکی حوضه خلیج فارس
%A هادوی, فاطمه
%J اقیانوس شناسی
%@ 1562-1057
%D 2011

[Download]