جستارهایی در فلسفه و کلام, دوره (2), شماره (85), سال (2011-2) , صفحات (37-54)

عنوان : ( تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا ع بر پایه نظریه کنش گفتار )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , مهدی رجب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریه کنش گفتار یکی از مهم ترین نظریاتی است که بر دو حوزه فاسفه زبان و زبان دین تاثیر گذاشته است. استین ارایه کننده این نظریه کاربرد زبان برای انجام کارهایی از قبیل اعلام کردن ، وعده دادن ، اظهار داشتن ، تهدید کردن و .... را کنش گفتار نامید.بررسی متن شناسی زیارتنامه بر اساس طبقه بندی فوق نشان داد از مجموع 107 کنش گفتار بکار رفته در این متن کنش عاطفی با 38 مورد بیشترین و کنش های اعلامی با 22 مورد کمترین تعداد را به خود اختصاص دادند.به عبارتی گوینده متن تلاش کرده احساساتی از قبیل ارادتمندی ، قدردانی و دوستی خویش را در قالب این متن با مخاطب خویش به اشتراک بگذارد. اختلاف نا چیز بین تعداد سایر کنش ها ی به کار رفته در متن با توجه به تعداد کل معنی دار به نظر نمی رسد.

کلمات کلیدی

, متن شناسی , نظریه کنش گفتار , آستین , سرل , زیارتنامه امام رضا ع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023449,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and مهدی رجب زاده},
title = {تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا ع بر پایه نظریه کنش گفتار},
journal = {جستارهایی در فلسفه و کلام},
year = {2011},
volume = {2},
number = {85},
month = {February},
issn = {2008-9112},
pages = {37--54},
numpages = {17},
keywords = {متن شناسی - نظریه کنش گفتار -آستین - سرل - زیارتنامه امام رضا ع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل متن شناسی زیارتنامه امام رضا ع بر پایه نظریه کنش گفتار
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A مهدی رجب زاده
%J جستارهایی در فلسفه و کلام
%@ 2008-9112
%D 2011

[Download]