نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07

عنوان : ( ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتو-کاتالیستی نانو ذرات Mn3O4 )

نویسندگان: الهه آژیر , ناصر شاه طهماسبی , ریحانه اتفاق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده نانو ذراتMn3O4 با استفاده از روش سانترفیوژ سنتز شد.خواص ساختاری آن، ساختار تتراگونال را در پودر Mn3O4 نشان میدھد. برای بررسی ساختاری بیشتر از تصویر برداری( TEM)استفاده شد و اندازه دانه ھا در محدوده ١٠--٣٠nm به دست آمد.خواص اپتیکی این نانو ذرات با استفاده از طیف Uv-Visibleبررسی شد. بااندازه گیری طیف FTIR نوارھایMn-O و گروهھای ھیدروکسیل مشاھده شد. خاصیت فوتوکاتالیستی4 Mn3O توسط محلول متیل ارنج (mg/L١٠ در آب دی یونیزه) تحت نور Uv-Visible اندازه گیری شد. این طیف سنجی نشان داد که پیک متوسط جذب متیل ارنج تحت نورnm ۴۶۴) Uv)کاھش یافته است. . نتایج انجام شده در این مقاله نشان داد که تجزیه کامل متیل ارنج بعد از ۴ ساعت نوردھی حاصل شده است.

کلمات کلیدی

, روش سانترفیوژ, نانو ذراتMn3O4 , خواص ساختاری, خواص فوتوکاتالیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023460,
author = {آژیر, الهه and شاه طهماسبی, ناصر and ریحانه اتفاق},
title = {ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتو-کاتالیستی نانو ذرات Mn3O4},
booktitle = {نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران},
year = {2011},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {روش سانترفیوژ-نانو ذراتMn3O4 -خواص ساختاری- خواص فوتوکاتالیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتو-کاتالیستی نانو ذرات Mn3O4
%A آژیر, الهه
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A ریحانه اتفاق
%J نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
%D 2011

[Download]