زمین شناسی ایران, دوره (4), شماره (13), سال (2010-4) , صفحات (13-26)

عنوان : ( بررسی آزمایش های دوام و کارآیی شاخص شکفتگی-دوام در برآورد مقاومت تراکمی تک محوره سنگ های سازند شمشک )

نویسندگان: محمد بشیر گنبدی , علی ارومیه ای , محمد رضا نیکودل , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هوازدگی پذیری سنگ های رس و کاهش خواص ژئومکانیکی آن ها در مقابل خشک و تر شدن های متناوب که توسط آزمایشی به نام شاخص شکفتگی-دوام تعیین می گردد، یکی از مهم ترین چالش های احداث سارزه بر روی این قبیل سنگ ها می باشد. بررسی هاس بسیاری از جمله بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان دهنده آن است که تعیین دوام-شکفتگی سنگ ها سخت و مقاوم نظیر ماسه سنگ ها اطلاعات مفیدی را از ویژگی های ژئومکانبکی این سنگ ها در اختیار قرار می دهد. در این تحقیق با انجام آزمایشات دوام -شکفتگی بر روی نمونه های متعلق به سازند شمشک ضمن بررسی شاخص د.ام -شکفتگی انواع ماسه سنگ ها و سنگ های دارای رس متعلق به این سازند تاثیر تعداد سیکل و مدت چرخش و گوشه دارای قطعات سنگی بر شاخص دوام -شکفتگی، رابطه بین شاخص دوام -شکفتگی و مقاومت تراکمی تک محوره بررسی شده است. این بررسی ها نشان می دهد که با افزایش تعداد سیکل ها، شاخص دوام - شکفتگی ماسه سنگ ها (انواخ مختلف) و سنگ ها دارای رس کاهش می یابد در سنگ های داری رس با شاخص دوام -شکفتگی کمتر از 98 در صد، تاثیر گوشه داری برای شاخص دوام -شکفتگی در سیکل های دوم به بعد بیشتر از ماسه سنگ ها می باشد. بررسی رابطه بین مقاومت تراکمی تک محوره و شاخص دوام شکفتگی نشان می دهد که شاخص دوام -شکفتگی بویژه در ماسه سنگ ها، ابزار قابل قبول برای تخمین مقاومت تراکمی تک محوره باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص دوام-شکفتگی, مقاومت تراکمی تک محوره, سازند شمشک, ماسه سنگ؛ سنگ دارای رس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023474,
author = {محمد بشیر گنبدی and علی ارومیه ای and محمد رضا نیکودل and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی آزمایش های دوام و کارآیی شاخص شکفتگی-دوام در برآورد مقاومت تراکمی تک محوره سنگ های سازند شمشک},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {13},
month = {April},
issn = {1735-7128},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {شاخص دوام-شکفتگی، مقاومت تراکمی تک محوره، سازند شمشک، ماسه سنگ؛ سنگ دارای رس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایش های دوام و کارآیی شاخص شکفتگی-دوام در برآورد مقاومت تراکمی تک محوره سنگ های سازند شمشک
%A محمد بشیر گنبدی
%A علی ارومیه ای
%A محمد رضا نیکودل
%A لشکری پور, غلامرضا
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2010

[Download]