همایش راهکارهای توسعه ی بین رشته ای در حوزه ی زبان و ادبیات عربی , 2011-09-07

عنوان : ( واکاوی تطبیقی أنشودة المطر سیاب و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فرخزاد )

نویسندگان: احمد رضا حیدریان شهری , زهرا زارعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: زبان عربی و فارسی با وجود آنکه از دو اصل متفاوت نشأت گرفته اند،ولی در طول تاریخ به علت ارتباط مستمر دو قوم ایرانی و عرب با یکدیگر تعامل بسیار نزدیکی داشته اند و به واسطه ی این تعامل،پیوند های استوار و تأثیرات متقابلی بین این دو زبان به وجود آمده است؛این ارتباط دو جانبه نه تنها در گذشته،بلکه در دوران معاصر نیز به وضوح پیداست چرا که با نگاهی گذرا به شعر نو در ادبیات فارسی و عربی و بررسی آثار و اندیشه های شاعران این دو زبان،نقاط مشترک بسیاری را می توان در زندگی و آثار آنان مشاهده کرد؛از جمله ی این شاعران می توان به بدر شاکر السیَّاب و فروغ فرخزاد اشاره کرد. نگارندگان در این جستار کوشیده اند با آوردن درون مایه های مشترکی چون یأس وناامیدی،حسرت،اندوه و...به مطالعه ی تطبیقی شعر و اندیشه دو شاعری بپردازند که دارای تجربیات مشا‌بهی بوده اند و متأثِّر از همین تجربیات،به ترسیم وضعیت اجتماعی دوران خود پرداخته اند و بی تردید در این میان از ادبیات غرب نیز تأثیر پذیرفته اند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: بدرشاکرالسیاب, أُنشوده المطر, فروغ فرخزاد, ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023477,
author = {حیدریان شهری, احمد رضا and زارعی, زهرا},
title = {واکاوی تطبیقی أنشودة المطر سیاب و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فرخزاد},
booktitle = {همایش راهکارهای توسعه ی بین رشته ای در حوزه ی زبان و ادبیات عربی},
year = {2011},
location = {یزد, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: بدرشاکرالسیاب،أُنشوده المطر،فروغ فرخزاد،ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T واکاوی تطبیقی أنشودة المطر سیاب و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد فرخزاد
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A زارعی, زهرا
%J همایش راهکارهای توسعه ی بین رشته ای در حوزه ی زبان و ادبیات عربی
%D 2011

[Download]