سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک , 2011-06-13

عنوان : ( ارزیابی عدس تراریخته بیان کننده آنزیم کولین اکسیداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت بالا )

نویسندگان: فاطمه ذاکرتولائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به وقوع تنش های غیرزیستی در اغلب نقاط کشور، و کاهش عملکرد محصولات در اثر این تنش ها، تلاش در جهت افزایش تحمل محصولات کشاورزی نسبت به آنها لازم به نظر می رسد. در این راستا نگارنده و همکاران پس از انجام مطالعات مربوط به باززایی و تراریزش گیاه عدس و ارائه پروتکل های موفق در این زمینه، با استفاده از اگروباکتریوم ژن codA را به گیاه عدس منتقل کردند. این ژن کدکننده آنزیم کولین اکسیداز می باشد و این آنزیم نیز واکنش تبدیل کولین به گلایسین بتائین را کاتالیز می نماید. پس از حصول گیاهان تراریخته با این ژن آنالیزهای مولکولی روی گیاهان نسل T0، T1 وT2 انجام شد. گیاهان نسل T2 در مورد تحمل به تنش درجه حرارت بالا و نور شدید خورشید نیز مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهدات نشان داد که گیاهان تراریخته نسبت به گیاهان شاهد علاوه بر عملکرد بالاتر بذرهای با کیفیت به مراتب بهتری را تولید نمودند. به نظر می رسد تجمع بتائین در این گیاهان به خوبی ساختارهای سلولی گیاه را در مقابل تنش حفظ نموده و منجر به افزایش تحمل گیاه در شرایط تنش شده است.

کلمات کلیدی

, عدس, انتقال ژن, ژن codA , کولین اکسیداز, بتائین, گرما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023480,
author = {ذاکرتولائی, فاطمه},
title = {ارزیابی عدس تراریخته بیان کننده آنزیم کولین اکسیداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت بالا},
booktitle = {سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عدس، انتقال ژن، ژن codA ، کولین اکسیداز، بتائین، گرما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عدس تراریخته بیان کننده آنزیم کولین اکسیداز برای تحمل نسبت به درجه حرارت بالا
%A ذاکرتولائی, فاطمه
%J سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک
%D 2011

[Download]