تعلیم و تربیت استثنایی, دوره (5), شماره (52), سال (2006-4) , صفحات (34-43)

عنوان : ( تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربه جوهره ی دانایی، خبرگی و تخصص است. به زعم بسیاری از صاحب نظران و پژوهشگران (نظیر پترهافمن، دن گلد هیبر،دوی، منن، اسکان، ژینواگی، ویسلی) تجربه، آموزش و پرورش، پیوند ناگسستنی دارند. پژوهش از بستر بررسی نظامدار و نقد فکورانه تجارب برمی خیزد و مشخصه برجسته فعالیت معلمان حرفه ای و فکور درگیر شدن آگاهانه با تجارب و سازمان دادن و کاربردی کردن آنهاست . مقاله حاضر در پی کنکاش سوال های مزبور به بحث پیرامون اهمیت و ضرورت و ترغیب معلمان و دست اندر کاران آموزش ویژه به تجربه نگاری و ارایه مهارتهای لازم و راهکارهای عملی آن، به بسط و تبیین محورهای زیر می پردازد: الف. معرفی تجربه نگاری و اهداف آن ب. بررسی ضرورت و جایگاه تجربه نگاری دست اندرکاران آموزش ویژه ج. پیوند تجربه نگاری و فعالیت های آموزشی – پژوهشی د. شیوه و فرایند تجربه نگاری و نکات پیشنهادی

کلمات کلیدی

, تجربه نگاری, آموزش ویژه, فعالیت های آموزشی – پژوهشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023484,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی},
journal = {تعلیم و تربیت استثنایی},
year = {2006},
volume = {5},
number = {52},
month = {April},
issn = {1727-3145},
pages = {34--43},
numpages = {9},
keywords = {تجربه نگاری، آموزش ویژه، فعالیت های آموزشی – پژوهشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجربه نگاری در فعالیت های آموزشی
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J تعلیم و تربیت استثنایی
%@ 1727-3145
%D 2006

[Download]