آب و خاک, دوره (25), شماره (2), سال (2011-7) , صفحات (380-388)

عنوان : ( مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: سیدمحمد جوادموسوی , سمیه نظامی , ابراهیم ایزدی دربندی , احمد نظامی , مریم السادات یوسف ثانی , فاطمه کیخاآخر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه مینای چمنی در شرایط کنترل شده و به صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. به این منظور گیاهان پس از کشت و رشد در خزانه در اواسط تابستان تا اوایل پاییز و خوسرمایی در شرایط طبیعی در طول پاییز، در مرحله 7-8 برگی با قرار گرفتن در فریزر ترموگرادیان در معرض 12 دمای یخ زدگی (صفر، 2-، 4-، 6-، 8-، 10-، 12-، 14-، 16-، 18-، 20-،22- درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. پایداری غشاء سیتوپلاسمی پس از یخ زدگی از طریق اندازه گیری نشت الکترولیت ها و درصد بقاء و رشد مجدد گیاهان پس از سه هفته رشد در شاسی سرد و به ترتیب از طریق شمارش تعداد بوته ها و تعیین نسبت انها به تعداد بوته قبل از تیمار یخ زدگی و اندازه گیری صفاتی نظیر وزن خشک، تعداد گل و برگ کاملا توسعه یافته تعیین شد. با کاهش دما درصد نشت الکترولیت ها به طور معنی داری (P<0.01) افزایش یافت، به طوری که در دمای 18- درجه سانتی گراد به حداکثر رسید. درصد بقاء گیاهان تا دمای 16- درجه سانتی گراد تحت تاثیر قرار نگرفت، ولی در یخ زدگی شدیدتر از ان تمام گیاهان از بین رفتند. با کاهش دما از 6- درجه سانتی گراد به پایین نیز وزن خشک گیاهان به طور معنی داری (P<0.01) کاهش یافت. براساس نتایج حاصله دمای کشنده 50 درصد گیاهان (LT50) بر اساس درصد نشت و درصد بقاء به ترتیب 2/15- و 0/17- درجه سانتی گراد تعیین شد.

کلمات کلیدی

, خوسرمایی, درصد بقاء, نشت الکترولیت ها, وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023494,
author = {جوادموسوی, سیدمحمد and نظامی, سمیه and ایزدی دربندی, ابراهیم and نظامی, احمد and یوسف ثانی, مریم السادات and کیخاآخر, فاطمه},
title = {مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده},
journal = {آب و خاک},
year = {2011},
volume = {25},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {380--388},
numpages = {8},
keywords = {خوسرمایی، درصد بقاء، نشت الکترولیت ها، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده
%A جوادموسوی, سیدمحمد
%A نظامی, سمیه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A نظامی, احمد
%A یوسف ثانی, مریم السادات
%A کیخاآخر, فاطمه
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2011

[Download]