تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری, دوره (59), شماره (4), سال (2010-12) , صفحات (27-58)

عنوان : ( تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران )

نویسندگان: محمد مظلوم خراسانی , مژگان عظیمی هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعۀ حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی موردمحور و به کارگیری روش تحلیل فازی، شرایط علّی نابرابریهای درآمدی در ایران در یک دورة شصت و چهار ساله را مورد بررسی قرار داده است. موارد این بررسی، شش دورة تاریخی میباشند که با عنایت به تغییر در سیاست های توسعهای از یکدیگر تفکیک شدهاند. مدل پیشنهادی جهت مطالعۀ شرایط علّی مؤثر بر نابرابریهای اجتماعی (با تأکید بر نابرابری درآمد )، مدلی ترکیبی است که توأمان از دیدگاه نوسازی، وابستگی (موقعیت در نظام جهانی ) و نظریۀ دولت توسعه گرا (خودگردانی دولت و روابط دولت – جامعه) بهره گرفته است. نتایج وارسی شروط لازم (منفرد ) نابرابری درآمدی در ایران نشان داد توسعۀ اقتصادی، شرط لازم برابری درآمد و قدرت دولت (دولت بزرگ و رانتیر) و وابستگی نیز هر یک شرط لازم نابرابری درآمد محسوب میشوند. اما دموکراسی و قوت جامعه برای برابری درآمدی به تنهایی نه لازم و نه کافی هستند . اجتماع دو شرط دموکراسی و قدرت جامعه شرط کافی برابری درآمدی در ایران و قدرت دولت و جامعه، شرط لازم آن محسوب میشوند. بررسی مسیرهای علّی (شرط) کافی برای وقوع نتیجه نشان می دهد دو مسیر جداگانه برای رخداد نابرابری درآمدی در ایران و جود دارد که هرکدام از این مسیرها شرط ترکیبی (عطفی) کافی تلقی میشوند. اولین مسیر نبود توسعۀ اقتصادی و نبود قدرت دولت، در کنار وابستگی و نبود دموکراسی است و مسیردوم توسعۀ اقتصادی، قدرت دولت، وابستگی و نبود دموکراسی و قوت جامعۀ مدنی است.

کلمات کلیدی

, تحلیل فازی, تحلیل تطبیقی –تاریخی, توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, نابرابریهای درآمدی, روابط دولت و جامعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023504,
author = {مظلوم خراسانی, محمد and مژگان عظیمی هاشمی},
title = {تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران},
journal = {تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری},
year = {2010},
volume = {59},
number = {4},
month = {December},
issn = {۲۰۰۸-۷۳۱۴},
pages = {27--58},
numpages = {31},
keywords = {تحلیل فازی، تحلیل تطبیقی –تاریخی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، نابرابریهای درآمدی، روابط دولت و جامعه.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل فازی رابطه توسعه اقتصادی،سیاسی و نابرابرهای درآمدی در ایران
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A مژگان عظیمی هاشمی
%J تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری
%@ ۲۰۰۸-۷۳۱۴
%D 2010

[Download]