دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( ارزیابی کیفیت خاک به دو روش شاخص پایداری و رتبه بندی تجمعی )

نویسندگان: حجت امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت خاک برای ارزیابی میزان تخریب اراضی یا اصلاح و تعیین نوع فعالیتهای مدیریتی جهت کاربری پایدار، مهم می‌باشد. در این تحقیق از دو روش رتبه بندی تجمعی (CR) و شاخص پایداری (SI) برای برای ارزیابی کیفیت خاک در 30 نمونه از خاک های کشاورزی دشت کرج استفاده شد. با توجه به نتایج شاخص پایداری، 33/53 درصد از خاک های مورد مطالعه دارای کیفیت نامناسبی برای کشاورزی می باشند. نتایج روش رتبه بندی تجمعی نیز نشان داد که فقط 10 درصد خاک های مورد مطالعه دارای وضعیت پایدار بوده، 33/53 درصد خاک های مورد مطالعه به شرطی برای کاربری کشاورزی پایدار خواهد ماند که از نهاده های بیشتری استفاده شود و 67/36 درصد نمونه ها نیز دارای وضعیت ناپایداری برای کشاورزی بودند. علاوه بر این بین مقادیر شاخص پایدداری و رتبه تحجمی همبستگی معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت (R2 =0.68).

کلمات کلیدی

, رتبه بندی تجمعی, شاخص پایداری, کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023509,
author = {امامی, حجت},
title = {ارزیابی کیفیت خاک به دو روش شاخص پایداری و رتبه بندی تجمعی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {رتبه بندی تجمعی، شاخص پایداری، کیفیت خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کیفیت خاک به دو روش شاخص پایداری و رتبه بندی تجمعی
%A امامی, حجت
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]