دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی )

نویسندگان: حجت امامی , علیرضا آستارائی , مهدی مهاجرپور , عّمار فرح بخش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از مواد بهساز برای اصلاح خاک های شور- سدیمی در مناطق خشک و نیمه خشک یکی از روش های متداول است. جهت مطالعه تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های منحنی رطوبتی خاک، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در یک خاک شور – سدیمی با بافت لوم رسی شنی انجام شد. تیمارهای این تحقیق شامل تیمار شاهد (B)، پودر گچ، کمپوست زباله شهری، ماده سوپر جاذب وینیل الکل اکریلیک اسید در سه سطح (05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی و ترکیب سطوح مختلف سوپر جاذب همراه با گچ و کمپوست زباله شهری بودند. بعد از 4 ماه رطوبت تیمارهای مختلف در نه مکش اندازه گیری برازش منحنی رطوبتی خاک با معادله وان گن اختن و استفاده از روش حداقل مربعات خطا، پارامترهای معادله مذکور تعیین گردید. نتایج نشان داد که تمام تیمارهای آزمایشی رطوبت اشباع خاک(θs) را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند. روند تقریبا مشابهی در مورد رطوبت باقی مانده (θr) نیز مشاهد شد. ولی مقدار θr در تیمارهای شاهد، گچ و حتی مخلوط گچ و سوپر جاذب صفر بود. بیشترین مقدار α مربوط به تیمار گچ و کمترین مقدار پارامتر مذکور نیز متعلق به تیمار S0.1 بود.

کلمات کلیدی

, خاک شور-سدیمی, منحنی رطوبتی, مواد بهساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023510,
author = {امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and مهاجرپور, مهدی and فرح بخش, عّمار},
title = {تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خاک شور-سدیمی، منحنی رطوبتی، مواد بهساز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر مواد بهساز بر ویژگی های هیدرولیکی خاک در یک خاک شور – سدیمی
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A مهاجرپور, مهدی
%A فرح بخش, عّمار
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]