دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی )

نویسندگان: عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی , محمد هادی میرزاپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف پودر نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم‌مصرف آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل درسه تکرار در یکی از مزارع کشاورزی دارای شرایط شور‌سدیمی در نزدیکی شهرستان قم انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی در دو سطح(صفر و 15 تن در هکتار) و پودر نانو اکسید آهن در دو سطح (صفر و 20 میلی گرم در کیلو گرم خاک) در کرت هایی به مساحت 4 متر مربع مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد در اثر استفاده از نانو اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی غلظت عناصر کم‌مصرف در خاک به طور معنی داری افزایش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, خاک شور‌سدیمی, عناصر کم‌مصرف , کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی , نانو اکسید آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023511,
author = {قدسی, عباس and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت and محمد هادی میرزاپور},
title = {تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {خاک شور‌سدیمی،عناصر کم‌مصرف ،کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی ، نانو اکسید آهن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی بر غلظت عناصر کم مصرف در خاک شور‌سدیمی
%A قدسی, عباس
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%A محمد هادی میرزاپور
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]