همایش ملی گیاهان دارویی , 2011-03-02

عنوان : ( تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی )

نویسندگان: عباس قدسی , علیرضا آستارائی , حجت امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه آفتاب گردان از جمله مهمترین گیاهان روغنی می باشد به طوری که فواید بسیاری برای دانه آن ذکر شده است.کمپوست زباله های شهری گرانوله گوگردی علاوه بر ماده آلی زیاد که می تواند باعث بهبود ساختمان خاک شود، دارای عناصر غذایی ماکرو و میکرو فراوانی است که می تواند سبب بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاه آفتاب گردان شود. همچنین ذرات نانو اکسید آهن علاوه بر افزایش فراهمی آهن در خاک سبب بهبود خصوصیات گیاه و برخی خصوصیات فیزیکی خاک می شوند.این تحقیق در سال زراعی 1389 در یکی از مزارع کشاورزی شهرستان قم و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به طور فاکتوریل با سه تکرار در کرت هایی به مساحت 4 متر مربع صورت گرفت. در این مطالعه از تیمارهای نانو اکسید آهن با دو سطح (صفر و 20 میلی گرم در کیلو گرم) و کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی با دو سطح (صفر و 15 تن در هکتار) هر کدام با سه تکراراستفاده شد. نتایج نشان داد که در اثر استفاده از کمپوست زباله شهری گرانوله گوگردی افزایش معنی داری در عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان مشاهده شد.این روند افزایشی در اثر استفاده از نانو اکسید آهن نیز مشاهده شد.همچنین تیمار 20 میلی گرم در کیلو گرم نانو اکسید آهن همراه با 15 تن در هکتار کمپوست گرانوله گوگردی حداکثر افزایش در عملکرد دانه و درصد روغن راموجب شد. در نهایت نتایج نشان داد که در اثر استفاده همزمان نانو اکسید آهن وکمپوست افزایش قابل توجهی در عملکرد دانه و درصد روغن مشاهده می شود.

کلمات کلیدی

, نانو اکسید آهن, کمپوست زباله شهری, عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان, خاک شور- سدیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023512,
author = {قدسی, عباس and آستارائی, علیرضا and امامی, حجت},
title = {تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی},
booktitle = {همایش ملی گیاهان دارویی},
year = {2011},
location = {ساری, ايران},
keywords = {نانو اکسید آهن، کمپوست زباله شهری، عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان، خاک شور- سدیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و کمپوست زباله شهری بر عملکرد دانه و درصد روغن آفتاب گردان در خاک شور- سدیمی
%A قدسی, عباس
%A آستارائی, علیرضا
%A امامی, حجت
%J همایش ملی گیاهان دارویی
%D 2011

[Download]