زمین شناسی ایران, دوره (4), شماره (13), سال (2010-5) , صفحات (61-74)

عنوان : ( دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگی) شرق نجم آباد (گناباد) )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , محراب مرادی نقندر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شرق ایران و در فاصله 15 کیلومتری جنوب خاوری گناباد واقع شده است. شیل و ماسه سنگ های ژوراسیک ابتدا تحت تأثیر دگرگونی ناحیه ای درجه پایین (کوهزایی زمان ژوراسیک- کرتاسه) به اسلیت و کوارتزیت دگرگون شده اند. اسلیت نیز در مجاورت با بیوتیت گرانودیوریت، به انواع شیست دگرگون شده است. در منطقه گرانیتوئیدهای سری ایلمینیت و مگنتیت شناسایی شدند. باتولیت بیوتیت گرانودیوریت ها متعلق به سری ایلمینیت می باشد. توده های مونزونیتی منطقه که جوانتر از گرانودیوریت هستند، به شکل استوک رخنمون دارنـد. مـونـزونیـت ها براساس ترکیب کانی شناختی و بالا بودن عدد پذیرفـتاری مغناطیسی [(>500) × 10-5 SI]، به سری مگنتیت (نوع I) اختصاص دارند. زون های دگرسانی سرسیتیک، پروپیلیتیک، سیلیسی، آرژیلیک و تورمالین فقط در گرانودیوریت و سنگ های مجاور با آن شناسایی شدند. رسوبات رودخانه ای (کانی سنگین) که از گرانودیوریت های بخش شرقی منشاء گرفته اند، بیشترین بی هنجاری عناصر Sn, Au, As, Pb, Zn, Cu را نشان می دهند. حداکثر میزان عناصر در این محدوده عبارت است از: Sn= 445 ppm, Cu =321 ppm, As =399 ppm, W =59 ppm, Pb =980 ppm, Zn =608 ppm نتایج تجزیه 77 نمونه از توده های گرانودیوریتی و مونزونیتی (برداشت شده از مناطق دارای آلتراسیون و کانی-سازی) نشان داد که بی هنجاری Sn-W-Au-Pb-Zn-Cu-As در ارتباط با گرانودیوریت است. بیشترین میزان بی هنجاری عناصر Sn-W-Au-Pb-Zn-Cu-As در گرانودیوریت ها که در بخش شرقی منطقه رخنمون دارند شناسایی شده است.

کلمات کلیدی

, قلع, تنگستن, طلا, ایلمینیت, سری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023513,
author = {کریم پور, محمدحسن and مرادی نقندر, محراب},
title = {دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگی) شرق نجم آباد (گناباد)},
journal = {زمین شناسی ایران},
year = {2010},
volume = {4},
number = {13},
month = {May},
issn = {1735-7128},
pages = {61--74},
numpages = {13},
keywords = {قلع، تنگستن، طلا، ایلمینیت، سری مگنتیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دگرسانی، کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگی) شرق نجم آباد (گناباد)
%A کریم پور, محمدحسن
%A مرادی نقندر, محراب
%J زمین شناسی ایران
%@ 1735-7128
%D 2010

[Download]