دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی )

نویسندگان: حسین شهاب ارخازلو , حجت امامی , غلامحسین حق نیا , علیرضا کریمی کارویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم در کیفیت خاک تعیین شاخص هایی است که بیانگر برقراری تعادل مناسب از آب و هوا در ناحیه رشد ریشه باشد. در این راستا تعیین توزیع بهینه اندازه منافذ خاک از دیدگاه کیفیت خاک، دارای اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه استفاده از توزیع اندازه منافذ به عنوان یک شاخص فیزیکی کیفیت خاک و بررسی چگونگی تغییر آن با تغییر کاربری زمین می باشد. در 22 نمونه خاک کشاورزی و 18 نمونه خاک مرتع مربوط به جنوب دشت مشهد توزیع اندازه منافذ خاک تعیین شد. با استفاده از هشت شاخص کیفیت فیزیکی خاک توزیع بهینه اندازه منافذ خاک با روش گروه بندی کیفی نمونه های خاک تعیین گردید. مقایسه توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخصی از کیفیت فیزیکی خاک در دو گروه نمونه های مربوط به اراضی کشاورزی و مرتع نشان داد که تغییر کاربری زمین از مرتع به کشاورزی موجب شده تا خاکهایی که دارای توزیع بهینه اندازه منافذ بودند از 78 درصد به 13 درصد برسد.

کلمات کلیدی

, توزیع اندازه منافذ, کاربری زمین, کیفیت فیزیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023517,
author = {شهاب ارخازلو, حسین and امامی, حجت and حق نیا, غلامحسین and کریمی کارویه, علیرضا},
title = {مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی},
booktitle = {دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {توزیع اندازه منافذ، کاربری زمین، کیفیت فیزیکی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه منحنی توزیع اندازه منافذ به عنوان شاخص کیفیت فیزیکی خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی
%A شهاب ارخازلو, حسین
%A امامی, حجت
%A حق نیا, غلامحسین
%A کریمی کارویه, علیرضا
%J دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]