دانش و توسعه, دوره (17), شماره (33), سال (2011-1) , صفحات (1-26)

عنوان : ( اقتصاد غیر رسمی در ایران و اثر تورم بر آن )

نویسندگان: مصطفی سلیمی فر , محمد کیوانفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقتصاد غیر رسمی موجب افزایش تورم می شود.

کلمات کلیدی

, تورم, اقتصاد غیر رسمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023518,
author = {سلیمی فر, مصطفی and کیوانفر, محمد},
title = {اقتصاد غیر رسمی در ایران و اثر تورم بر آن},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2011},
volume = {17},
number = {33},
month = {January},
issn = {2008-1456},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {تورم- اقتصاد غیر رسمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اقتصاد غیر رسمی در ایران و اثر تورم بر آن
%A سلیمی فر, مصطفی
%A کیوانفر, محمد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2011

[Download]