داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2011-09-03

عنوان : ( بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع )

نویسندگان: حسین شهاب ارخازلو , غلامحسین حق نیا , حجت امامی , علیرضا کریمی کارویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت فیزیکی خاک تاثیر مهمی بر میزان فرسایش پذیری خاک دارد. بر این اساس از شاخص های کیفیت خاک برای بررسی فاکتور فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک (K) در دو کاربری مرتع و کشاورزی استفاده شد. شاخص های کیفیت خاک شامل رتبه بندی تجمعی (CR) و شاخص پایداری (SI) بودند. نتایج نشان داد که این دو شاخص در اراضی کشاورزی به ترتیب همبستگی r=0.7 و r=-0.8 و در مراتع همبستگی r=0.66 و r=-0.79 با فاکتور فرسایش پذیری معادله جهانی فرسایش خاک (k) داشتند. همچنین دو شاخص CR و SI دارای همبستگی r=-0.73 با یکدیگر بودند، که با توجه به سهولت استفاده از شاخص SI استفاده از آن برای بررسی فرسایش پذیری خاک توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, شاخص کیفیت خاک, فرسایش پذیری, کاربری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023519,
author = {شهاب ارخازلو, حسین and حق نیا, غلامحسین and امامی, حجت and کریمی کارویه, علیرضا},
title = {بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع},
booktitle = {داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2011},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {شاخص کیفیت خاک، فرسایش پذیری، کاربری زمین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر شاخص های کیفیت خاک بر فرسایش پذیری خاک های کشاورزی و مرتع
%A شهاب ارخازلو, حسین
%A حق نیا, غلامحسین
%A امامی, حجت
%A کریمی کارویه, علیرضا
%J داوازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2011

[Download]