اقتصاد مقداری, دوره (6), شماره (4), سال (2010-2) , صفحات (101-123)

عنوان : ( تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , سارا صمدی , محمود هوشمند , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر حقوق مالکیت فکری اهمیت بیشتری یافته است. حقوق مالکیت فکری، را می توان حقوق قانونی ناشی از فعالیت های فکری در زمینه های صنعتی علمی ادبی و هنری دانست امروزه بسیاری از کشورها در جستجوی اطلاعات علمی برای چگونگی استفاده از حقوق مالکیت فکری برای رشد اقتصادی هستند. این تحقیق به بررسی ابعاد تاثیر مالکیت فکری در ارتقای رشد اقتصادی از منظر مخارج تحقیق توسع و تعداد محققان می پردازد. این تحقیق با استفاده از داده های ترکیبی تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی را به دو صورت مستقیم و غیرر مستقیم بررسی می کند. نتایج نشان داد که حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور مستقیم تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری به طور غیر مستقیم تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

کلمات کلیدی

, حقوق مالکیت فکری, رشد اقتصادی, سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری, داده های ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023520,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and صمدی, سارا and هوشمند, محمود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2010},
volume = {6},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5850},
pages = {101--123},
numpages = {22},
keywords = {حقوق مالکیت فکری، رشد اقتصادی، سازمان جهانی حقوق مالکیت فکری، داده های ترکیبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A صمدی, سارا
%A هوشمند, محمود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2010

[Download]