علوم آماری ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (119-139)

عنوان : ( شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهدات )

نویسندگان: محمدولی احمدی , مجید سرمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به دلیل اهمیت و گستردگی استفاده از توزیع نرمال، نمونه های مبتنی بر این توزیع در نظر گرفته شده، با استفاده از مقادیر برش وابسته به حجم نمونه، نقاط دورافتاده آن ها شناسایی می شوند. برای به دست آوردن مقادیر برش بهینه یک مسأله تصمیم مطرح و به روشی کم بیشینه (مینیماکس) حل می گردد. در حل این مسأله از روش شبیه سازی بهره گرفته شده است.

کلمات کلیدی

, درجه بدی, توزیع اسلش, مقادیر Z, مقادیر Z اصلاح شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023523,
author = {احمدی, محمدولی and سرمد, مجید},
title = {شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهدات},
journal = {علوم آماری ایران},
year = {2010},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-8183},
pages = {119--139},
numpages = {20},
keywords = {درجه بدی، توزیع اسلش، مقادیر Z، مقادیر Z اصلاح شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی نقاط دورافتاده در داده های نرمال بر اساس مقادیر Z اصلاح شده مشاهدات
%A احمدی, محمدولی
%A سرمد, مجید
%J علوم آماری ایران
%@ 1735-8183
%D 2010

[Download]