توسعه معادن, دوره (3), شماره (17), سال (2011-6) , صفحات (77-81)

عنوان : ( نقش ژئوفیزیک در اکتشاف مس- طلا- مولیبدن پورفیری و مقایسه خارج و داخل )

نویسندگان: محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پورفیری توپیندا در جزایر تبر پاپوا نیوگینی قرار دارد. داده های ژئوفیزیک آن مغناطیس هوایی، رادیومتری، IP/RS ، پتروفیزیک و الکترومغناطیس هوایی در حوزه زمانی می باشد. پورفیری ماهرآباد و سرچشمه در جنوب شرق ایران قرار دارند. داده های ژئوفیزیک آنها در اولی IP/RS و مغناطیس زمینی و در دومی EM، مغناطیس و رادیومتری هوایی بوده است. همه داده های ژئوفیزیک به وضوح محل توده پورفیری و آلتراسیون همراه را شناسائی می کند. مغناطیس یک مرکز بالا معرف هسته پتاسیک دارای مگنتیت را که با یک منطقه دایره ای پائین محاصره شده و معرف تخریب آلتراسیونی مگنتیت می باشد، نشان می دهد. رادیومتری آنومالی پتاسیم مشخصی را که بر روی آنومالی مغناطیسی واقع می شود، نشان می دهد. IP/RS یک منطقه مقاوم قابل شارژ هم مکان با آنومالی مغناطیسی دارد. الکترومغناطیس یک مقاومت وسیع شبه دایره ای هم مکان با محدوده سیستم نقشه آلتراسیون نشان می دهد. زمین شناسی، آلتراسیون و حفاری تأئید کننده آنومالیهای ژئوفیزیکی است. آلتراسیون پتاسیک در محل آنومالی مغناطیسی و رادیومتری مشاهده می شود. مغزه های حفاری کانی سازی سولفیدی پراکنده هم آهنگ با پاسخ قابلیت شارژ در داده های IP دارد. لیتولوژی غالب فلسیک تازه حفاری شده تأئید کننده مقاومت اندازه گیری شده در داده های الکترومغناطیس است. رابطه پیچیده تری بین عیار (طلا- مس) و پذیرفتاری مغناطیسی وجود داشته، در بعضی جاها این رابطه خوب و در بعضی قسمت ها نا معلوم است که تابع حوادث زمین شناسی بعدی می باشد. استفاده از اطلاعات زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی، ژئوشیمی در تفسیر داده های محدود ‍ژئوفیزیک امکان پذیر داخلی (مثال: ماهر آباد) می تواند کمبود تکنولوژی های پیشرفته ژئوفیزیک خارجی (مثال: توپیندا) را جبران کند.

کلمات کلیدی

, پورفیری, الکترومغناطیس هوایی, IP .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023541,
author = {حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {نقش ژئوفیزیک در اکتشاف مس- طلا- مولیبدن پورفیری و مقایسه خارج و داخل},
journal = {توسعه معادن},
year = {2011},
volume = {3},
number = {17},
month = {June},
issn = {1735-4412},
pages = {77--81},
numpages = {4},
keywords = {پورفیری، الکترومغناطیس هوایی، IP .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ژئوفیزیک در اکتشاف مس- طلا- مولیبدن پورفیری و مقایسه خارج و داخل
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J توسعه معادن
%@ 1735-4412
%D 2011

[Download]