کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی , 2011-09-10

عنوان : ( اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت) )

نویسندگان: حمزه میرحاجی , مهدی خجسته پور , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تولید در بخش کشاورزی و استفاده بیشتر از نهاده هایی مانند کودهای شیمیایی و سوخت های فسیلی موجب بروز اثرات زیست محیطی می شود. در این مطالعه مصرف کود شیمیایی اوره و سوخت فسیلی گازوئیل در تولید گندم در شهرستان مرودشت تعیین شده و میزان انتشار ترکیبات آلاینده از این دو نهاده تخمین زده شده است. همچنین اثرات زیست محیطی اسیدیته و گرمایش جهانی تولید یک تن گندم در این شهرستان تعیین شد. میزان مصرف کود اوره 5/44 کیلوگرم و میزان مصرف گازوئیل 27 لیتر به ازای یک تن گندم تعیین شد. میزان اسیدیته و گرمایش جهانی تولید یک تن گندم به ترتیب برابر (kg SO2 eq) 24/15 و (kg CO2 eq) 7/290 محاسبه شد. در اثر زیست محیطی اسیدیته، آمونیاک و اثر گرمایش جهانی اکسید نیتروژن بیشترین تأثیر را داشتند.

کلمات کلیدی

, اسیدیته, اوره, گازوئیل, گرمایش جهانی, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1023567,
author = {میرحاجی, حمزه and خجسته پور, مهدی and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت)},
booktitle = {کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی},
year = {2011},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {اسیدیته، اوره، گازوئیل، گرمایش جهانی، گندم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات زیست محیطی تولید گندم در استان فارس (مطالعه موردی شهرستان مرودشت)
%A میرحاجی, حمزه
%A خجسته پور, مهدی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
%D 2011

[Download]