پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (70-77)

عنوان : ( بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی )

نویسندگان: طیبه نژادحسینی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات کاربرد دو نوع کود آلی با عناصر بر و روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عاصر غذایی دانه گیاه ارزن، در آزمایشی مزرعه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با سه تکرار در منطقه نیمبلوک قاین مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل کمپوست زباله شهری و کود گاوی هر کدام به مقدار 25 تن در هکتار، تیمار روی در دو سطح صفر و 50 کیلوگرم در هکتار و تیمار بر در دو سطح صفر و 10 کیلوگرم در هکتار با استفاده از نمک سولفات روی و اسید بریک بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات تیمارهای روی و بر منجر به افزایش وزن کل شاخساره ها، غلظت نیتروژن و پتاسیم دانه شد. برهمکنش کود گاوی و روی، عملکرد دانه را 7/239 درصد وزن خشک شاخساره ها را 03/158 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد کودهای آلی منجر به افزایش عملکرد دانه، وزن خشک شاخساره ها، طول خوشه و وزن هزار دانه شد. به طوری که از نظر آماری معنی دار بود. برهمکنش بر و کود گاوی وزن خشک شاخساره ها و غلظت فسفر، پتاسیم و و مس دانه را به ترتیب معادل 6/150، 8/102، 75 و 6/118 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. بر اساس نتایج، مصرف توامکودهای آلی، بر و روی کارآیی خوبی درافزایش عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه ارزن نشان داد، اما در خصوص روش و مقادیر مصرف این عناصر نیاز به پژوهش های بیشتری می باشد.

کلمات کلیدی

, کود گاوی, کمپوست زباله شهری, عناصر کم مصرف, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023572,
author = {نژادحسینی, طیبه and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا and امامی, حجت},
title = {بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {70--77},
numpages = {7},
keywords = {کود گاوی، کمپوست زباله شهری، عناصر کم مصرف، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی دو نوع کود آلی همراه با عناصر بر روی بر عملکرد، اجزای عملکرد و غلظت عناصر غذایی در دانه ارزن معمولی
%A نژادحسینی, طیبه
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%A امامی, حجت
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]