پژوهش های جغرافیای طبیعی, دوره (43), شماره (76), سال (2011-9) , صفحات (1-20)

عنوان : ( لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته )

نویسندگان: علیرضا کریمی , حسین خادمی , احمد جلالیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات مستند لس، قدمت 185 ساله دارد. بادرفتی بودن و غالب بودن جزء سیلت، دو ویژگی اصلی رسوبات لسی است. لئونارد در سال 1824 این رسو بات را شناسایی و واژ ه ی لس را برای آنها ارائه کرد. لایل در سال 1833 با گزارش های خود، توجه جهانی را به این رسوبات جلب کرد. تعیین ماهیت (بادرفتی، آبرفتی یا تشکیل درجا) و تعیین و تبیین فرآیند های تولید سیلت، دو موضوع مهم پژوهش ها در این دوره بوده اند. برگ ( 1916 ) به شدت طرفدار تشکیل درجای لس بود، ولی ریکتوفن، خیلی پیش تر از او، در سال 1882 ، ماهیت بادرفتی رسوبات لسی را اثبات کرده بود. تاتکوفسکی در سال 1899 ، بر اساس رابطه نزدیک پهنه های بزرگ لسی با نواحی یخچالی، نقش یخچال ها را در تولید سیلت مطرح کرد و حتّی تا ده ه ی اخیر، برخی پژوهشگران مانند اسمالی با آن موافق بوده و سایش یخچالی را تنها عامل دارای انرژی کافی برای تولید سیلت کوارتزی م یدانستند. ابرشو در ابتدای قرن بیستم ( 1911 )، لس را به دو دسته ی لس سرد و لس داغ یا بیابانی، تقسیم و به عواملی غیر از سایش یخچالی برای تولید سیلت اشاره کرد. در حال حاضر بر اساس منشأ سیلت، رسوبات لسی به چهار دست ه ی لس یخچالی یا حاشیه ی یخچالی، لس بیابانی یا حاشیه ی بیابانی، لس کوهستانی یا حاشیه ی کوهستانی و لس غیر تیپیک تقسیم شد هاند. جنبه ی دیگر مطالعات لسی بر اساس مشاهده های اولیه هارد کاستل در سال 1890 بود که تشکیل لس را به تغییرات اقلیمی ربط داد . نتیج ه ی مطالعات فراوان تا به امروز، نشان داده است که رسوب لس و تشکیل خاک، به ترتیب در دوره های سرد یخچالی و گرم بین یخچالی انجام شده است. در ایران پهنه های گسترده ی لس در شمال کشور وجود دارد. در دهه ی اخیر، مطالعات گسترده ای دربار ه ی جنبه های مختلف رسوبات لسی در قسمت های مختلف ایران انجام شده است؛ با این حال، هنوز نیاز به بررسی های بیشتر احساس م یشود. در این نوشتار، پژوه شهایی که در دنیا درباره ی لس ها انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و تاریخچه ی مطالعات لس در ایران تشریح می گردد.

کلمات کلیدی

, لس, سیلت, خاک قدیمی, اقلیم گذشته, مراحل ایزوتوپ دریایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023575,
author = {کریمی, علیرضا and حسین خادمی and احمد جلالیان},
title = {لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته},
journal = {پژوهش های جغرافیای طبیعی},
year = {2011},
volume = {43},
number = {76},
month = {September},
issn = {2008-630X},
pages = {1--20},
numpages = {19},
keywords = {لس، سیلت، خاک قدیمی، اقلیم گذشته، مراحل ایزوتوپ دریایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T لس: ویژگی ها و کاربردها برای مطالعات اقلیم گذشته
%A کریمی, علیرضا
%A حسین خادمی
%A احمد جلالیان
%J پژوهش های جغرافیای طبیعی
%@ 2008-630X
%D 2011

[Download]