رفاه اجتماعی, دوره (11), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (63-93)

عنوان : ( بررسی نتایج برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده طرح مسأله: امروزه اغلب کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، «مقتدرسازی» را کارآمدترین روش یافته‌اند (Parsons, 2003)؛ که در برنامه‌ی چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران بخصوص در مورد اقشار آسیب‌پذیر، بدان اشاره شده است. از آنجا که زنان سرپرست خانوار جزء اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند، پژوهش حاضر در پی بررسی شیوه‌های مقتدرسازی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان‌های حمایتی می‌باشد. روش: روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه زنان سرپرست خانواری هستند که طی سال‌های 86 تا 84 در دو سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره)، وارد طرح مقتدرسازی شده که کل توانمند شده‌ها در کمیته امداد 50 خانوار و در بهزیستی 44 خانوار بودند و همگی به عنوان نمونه نهایی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته‌ها: تحلیل توصیفی یافته‌ها همراه با نتایج حاصل از مصاحبه و مشاهده مددجویان توانمند شده، نشان داد که اجرای برنامه‌های مقتدرسازی همان‌گونه که در سایر کشورها نتایج مثبتی به همراه داشته است، اجرای آن در مورد زنان سرپرست خانوار، نه تنها به اشتغال و افزایش سطح درآمد و ارتقاء آنها به سطوح طبقاتی بالاتر اجتماعی ـ اقتصادی جامعه منجر می‌شود، بلکه به کمک آموزش شغلی از وابستگی آنها به سازمان‌های حمایتی کاسته شده و به لحاظ اقتصادی ـ اجتماعی خود را همچون سایر افراد جامعه می‌بیند. علاوه بر این، اجرای طرح مقتدرسازی روانی سبب شده است تا زنان سرپرست خانوار در حوزه‌های مختلف روانشناختی هم‌چون؛ خود ـ کارآمدی، خود ـ ارزشمندی و عزت‌نفس، کنترل بر زندگی، قدرت تصمیم‌گیری، و حل مسأله و افزایش سازگاری توانمند شوند، که خود سرمایه‌ای پایان‌ناپذیر است. نتایج: اجرای برنامه مقتدرسازی نه تنها به اشتغال، افزایش سطح درآمد و کاهش وابستگی زنان سرپرست خانوار منتهی می‌شود بلکه توانایی آنها در حوزه‌های روان‌شناختی را نیز به دنبال دارد. Abstract Objective: Empowerment is effective method for all over country on the world to achieve permanent develop (Parsons, 2003); That’s emphases in forth law development program in Iran, especial for poor people. So chief familiar women’s is poor people, this survey is a empowerment method for chief familiar women’s how lay in supportive institutions. Method: The method of this investigation is descriptive study. The statistical population of this research includes all chief familiar women’s how participation in the empowerment plan between years 1384 until 1386 on the two institution: Behzistie and Komaite emdad. Since, in the end of 1386 all empowerment family on Komate emdad just 50 family and on the Behzistie 44 family, all of them select for final simple sampling. Findings: Demonstration of data with results related interview and observation show that empowerment plan, since on another Country have positive result, in Iran especial about chief familiar women’s, not only led to employment and enhancement of income level and also enhancement higher levels of socio-economic community, but also with occupation training can gain independence from male and supportive institutions and they can see yourself as other people in community. More over, psychology empowerment plan in practice led to improve on difference psychology dimension, i.g; self-efficacy, self-worth and self-esteem, life control, decision making power, problem solving and led to enhancement adjustment. Conclusion: Empowerment program for chief familiar women s not only led to employment, enhancement of income level, reduce dependency but also fallow psychology empowerment on difference dimension.

کلمات کلیدی

, مقتدرسازی, زنان سرپرست خانوار, سازمان‌های حمایتی. empowerment, chief familiar women’s, supportive institutions
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023576,
author = {کیمیایی, سیدعلی},
title = {بررسی نتایج برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار},
journal = {رفاه اجتماعی},
year = {2011},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {1735-8191},
pages = {63--93},
numpages = {30},
keywords = {مقتدرسازی، زنان سرپرست خانوار، سازمان‌های حمایتی. empowerment; chief familiar women’s; supportive institutions},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نتایج برنامه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار
%A کیمیایی, سیدعلی
%J رفاه اجتماعی
%@ 1735-8191
%D 2011

[Download]