رخساره های رسوبی, دوره (3), شماره (2), سال (2011-2) , صفحات (99-109)

عنوان : ( اثرفسیلهای سازند سرچشمه (آپسین) در برش ناودیس خور (شمال مشهد) و کاربرد آنها در تفسیر شرایط رسوبی )

نویسندگان: سیدمحمدعلی موسوی زاده , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمدحسین محمودی قرائی , مهدی نجفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند سرچشمه به سن آپسین با امتداد شمال باختری جنوب خاوری در ناودیس خور واقع در شمال مشهد (خاور کپه داغ) رخنمون دارد. این سازند در برش مورد مطالعه به طور عمده از شیل، مارن و سنگ آهکهای نازک لایه حاوی اثرات فسیلی تشکیل شده است . مرز پا یینی سازند سرچشمه با سازند تیرگان به صورت تدریجی و هم شیب و مرز بالایی آن در هست ه ناودیس به صورت فرسایش یافته است . در این مطالعه پنج اثر جنس و Paleodyction strozzi ،Paleodictyon maximum و سه اثرگونه Chondrites و Arthrophycus ،Scolicia ،Zoophycos ،Paleodictyon شناسایی شده است. با توجه به گسترش مکانی اثرفسیلها، شرایط رسوبگذاری سازند سرچشمه در این برش به احتمال Paleodictyon miocenicum و مکانی با سطح اکسیژن پایین و با عمق بیشتر بوده است. این شرایط متفاوت از آن چیزی است که قبلاً (Outer ramp) زیاد در بخش رمپ خارجی برای این سازند در این برش تفسیر میشد.

کلمات کلیدی

, اثرفسیل, سازند سرچشمه, آپسین, کپه داغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023577,
author = {موسوی زاده, سیدمحمدعلی and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and محمودی قرائی, محمدحسین and نجفی, مهدی},
title = {اثرفسیلهای سازند سرچشمه (آپسین) در برش ناودیس خور (شمال مشهد) و کاربرد آنها در تفسیر شرایط رسوبی},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-787X},
pages = {99--109},
numpages = {10},
keywords = {اثرفسیل، سازند سرچشمه، آپسین، کپه داغ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرفسیلهای سازند سرچشمه (آپسین) در برش ناودیس خور (شمال مشهد) و کاربرد آنها در تفسیر شرایط رسوبی
%A موسوی زاده, سیدمحمدعلی
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A نجفی, مهدی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2011

[Download]