پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (50-59)

عنوان : ( تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد )

نویسندگان: احسان عیشی رضایی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا خزاعی , علی اصغر محمدآبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت مخلوط یکی از مهمترین مولفه های تولید پایدار محصولات کشاورزی است . به منظور بررسی تأثیر الگوی کاشت و تراکم کشت بر عملکرد 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، بصورت فاکتوریل در قالب طرح - علوفه ارزن و سویا ، آزمایشی در سال زراعی 87 بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد . فاکتور های مورد مطالعه شامل سه الگوی کشت (تک کشتی ، کشت مخلوط ردیفی و کشت مخلوط 30 و 35 بوته در متر مربع ) بودند. چون ارزن به عنوان گیاه پایه در نظر گرفته شده بود از تک کشتی سویا ، درهم) و سه تراکم مختلف کشت ارزن ( 25 صرفنظر شد . نتایج حاصل نشان از برتری عملکرد علوفه تر و خشک کشت مخلوط ردیفی بر تک کشتی و کشت درهم داشت . از بین تراکم های مختلف ارزن، تراکم 30 بوته در متر مربع بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک را دارا بود . از لحاظ خصوصیات مورفولوژیکی ، تفاوت چندانی بین تیما ر های مختلف مشاهده نشد . بررسی نسبت برابری مالی در کشت مخلوط ردیفی در تراکم های مختلف حاکی از برتری 61 درصدی تراکم 30 بوته در متر مربع ارزن بر تک کشتی ارزن بود. به طور کلی بر اساس نتایج حاصله کشت مخلوط ردیفی و تراکم 30 بوته در متر مربع ارزن و سویا ، روش کاشت و تراکم م ناسبی برای جایگزینی با تک کشتی ارزن می باشد.

کلمات کلیدی

, الگوی کاشت, تراکم, ارزن , سویا, عملکرد علوفه, نسبت برابری مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023585,
author = {عیشی رضایی, احسان and رضوانی مقدم, پرویز and خزاعی, حمیدرضا and محمدآبادی, علی اصغر},
title = {تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {50--59},
numpages = {9},
keywords = {الگوی کاشت، تراکم، ارزن ، سویا، عملکرد علوفه، نسبت برابری مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تراکم و الگوی کشت مخلوط (درهم و ردیفی) ارزن و سویا بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه آنها در شرایط آب و هوایی مشهد
%A عیشی رضایی, احسان
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A خزاعی, حمیدرضا
%A محمدآبادی, علی اصغر
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]