پژوهشهای زراعی ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2011-4) , صفحات (88-94)

عنوان : ( بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره )

نویسندگان: حسن فیضی , پرویز رضوانی مقدم , آقای علی اصغر برهمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تأثیر ترکیب میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر عملکرد کمی و کیفی ریشه چغندرقند، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات و فناوری آستان قدس رضوی ، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و در سه تکرار انجام گردید . تیمارهای آزمایش شامل میدان مغناطیسی و (T کود هیوماکس + میدان غناطیسی و نانو ذرات نقره، ( 3 (T کود کمیرا + میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره، ( 2 (T کاربرد ( 1 شاهد بودند . نتایج نشان داد که تیمار میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره (T کود هیوماکس و ( 7 (T کود لیبرل، ( 6 (T کود کمیرا، ( 5 (T نانوذرات نقره، ( 4 47 تن در هکتار عملکرد بیشتری را نشان داد ؛ که این / 68 تن در هکتار بطو ر معنی داری نسبت به شاهد با عملکرد 67 / با میانگین عملکرد ریشه 53 (T3) مقدار معادل 43 درصد افزایش بود . تحریک رشد اندام هوایی در اثر میدان مغناطیس ی و نانو ذرات نقره باعث افزایش دو برابر ( 102 درصد ) نسبت به شاهد و کمترین آن در T 12 تن در هکتار ) در تیمار 3 / گردید. بیشترین عملکرد قند خالص ( 71 (T و حدود 53 درصد نسبت به بهترین تیمار کود تجاری ( 5 بطور معنیداری کمتر از بقیه تیمارها بود . اما T بیشترین و در تیمار 1 T و 5 T به دست آمد. میزان پتاسیم ریشه در تیمار های 2 T تیمار های شاهد و 4 سایر صفات نظیر میزان سدیم، نیتروژن، قلیائیت، قند خالص، راندمان استحصال و قند ملاس بین تیمارها اختلاف معنی داری نداشتند . به نظر می رسد استفاده از میدان مغناطیسی جهت تحریک رشد و فعالی ت های گیاه به همراه کاربرد نانو ذرات نقره میتواند پتانسیل خوبی برای جایگزینی و کاهش مصرف کود های شیمیایی باشد

کلمات کلیدی

, عملکرد قند, عملکرد ریشه, قند ملاس, ترکیبات ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1023586,
author = {فیضی, حسن and رضوانی مقدم, پرویز and آقای علی اصغر برهمند},
title = {بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2011},
volume = {9},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {88--94},
numpages = {6},
keywords = {عملکرد قند، عملکرد ریشه، قند ملاس، ترکیبات ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره
%A فیضی, حسن
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A آقای علی اصغر برهمند
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2011

[Download]